Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřiceinformace školní družiny

 

Školní družina při Základní škole v Nové Bystřici tel. 608 087 592

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 6,00 – 16,00 hod.

Dítě ve školní družině potřebuje:
- přezůvky
- látkový sáček na přezůvky
- tepláky ( kraťasy, v zimě šusťáky )

V Š E   P O D E P S A N É ! ! !

Poplatek za ŠD
Poplatek za školní družinu činí 100 Kč měsíčně. Platba je možná prostřednictvím spor. účtu nebo hotově. V případě hotovostní platby je příspěvek vybírán vždy do 5. dne následujího měsíce.
Rodiče mají možnost uhradit poplatek i na několik měsíců najednou ( čtvrtletně, pololetně …)
Bezhotovostní platba probíhá měsíc předem, zároveň s platbou obědů v ŠJ.

Zápisní lístek
Žák je do školní družiny přihlášen na základě vyplněného zápisního lístku. Má-li být uvolněn ze ŠD jinak, než bylo uvedeno při zápisu, je nutný písemný doklad či osobní žádost zákonných zástupců dítěte. Písemná žádost musí obsahovat datum, přesný čas odchodu a zda dítě odchází samo nebo v doprovodu.


 

Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici
Vnitřní řád školní družiny


Vnitřní řád ŠD je závazný pro všechny účastníky zájmového vzdělávání ve ŠD Základní školy. Účastníci jsou povinni respektovat pokyny vychovatelek i ostatních zaměstnanců ZŠ které jsou v souladu se školským zákonem a ostatními závaznými přepisy.

1. Způsob přihlašování a odhlašování dětí
Účastníky ŠD se žáci stávají odevzdáním vyplněných zápisních lístků s podpisem zákonných zástupců.
Přednostně jsou zařazovány děti zaměstnaných rodičů.
Pravidelná docházka do ŠD podle doby pobytu uvedeném rodiči při zápisu do ŠD, je pro zapsané žáky povinná. Stejně tak je závazný způsob odchodu účastníka ŠD (samostatně, nebo v doprovodu zákonného zástupce či jiné, zákonným zástupcem určené osoby).
Mimořádné uvolňování se povoluje pouze na písemnou či osobní žádost zákonných zástupců dítěte. Písemná žádost musí obsahovat datum, přesný čas odchodu a zda dítě odchází samo nebo v doprovodu.
Způsob docházky je možno kdykoli v průběhu školního roku měnit podle potřeb rodičů a dětí, změna však musí být provedena písemným oznámením zákonných zástupců dítěte.

2. Užívané prostory
ŠD má tři oddělení, jejichž činnost je organizována tak, že nejvyšší počet účastníků v jednom oddělení je 25 žáků.
ŠD má samostatné třídy v přízemí základní školy. Dále děti využívají k rekreačním činnostem školní zahradu, školní tělocvičnu a prostory kolem školy.

3. Provoz ŠD
Provoz školní družiny je stanoven na dny pondělí až pátek následovně:
ranní provoz: 6:00 – 7:45
odpolední provoz: 11:30 – 16:00

4. Organizace a činnost ŠD
Pro žáky přicházející do školní družiny je budova školy otevřena od 6:00 hodin.Žáci přicházející do ŠD se ve školní šatně převléknou, přezují a přejdou do místnosti ŠD. Zde pod dozorem vychovatelky vykonávají odpočinkovou a zájmovou činnost. Po skončení ranního provozu družiny v 7:45 si žáci uklidí hračky a přecházejí do kmenových tříd.
Po skončení dopoledního vyučování žáci přejdou do tříd ŠD a pod dozorem vychovatelek se přesunou do šaten, školní jídelny nebo na jiné místo určené pro další činnost ŠD, kde se účastní činností podle rozvrhu a plánu ŠD.
Žáci zapsaní v zájmových kroužcích si po uvědomění vychovatelky přecházejí na danou dobu do učeben a po skončení se opět vracejí do ŠD a svůj návrat oznámí vychovatelce.
Při pobytu ve ŠD se všichni účastníci zájmového vzdělávání ve ŠD chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních spolužáků a osob a zároveň tak, aby svým chováním a jednáním nezpůsobili nikomu z ostatních dětí žádnou vážnou nepříjemnost či újmu, jednají slušně, se vzájemným respektem a tolerancí.
Při pobytu ve školní družině, ale i v dalších prostorách využívaných k zájmovému vzdělávání ŠD se účastníci ŠD chovají hospodárně a zacházejí s majetkem školy a ŠD tak, aby nedošlo k jeho poškozování. Každé poškození, k němuž by došlo, rovněž hlásí bezodkladně vychovatelce nebo dozoru.

Po projednání se zřizovatelem je činnost ŠD přerušována v době školních prázdnin. O přerušení jsou rodiče informováni.


5. Postup při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby.
Zůstane-li dítě ve ŠD po skončení provozní doby, kontaktuje vychovatelka zákonného zástupce telefonicky a počká, dokud si dítě nevyzvedne.

6. Výchovná a kázeňská opatření
Při nedodržení Vnitřního řádu ŠD účastníky budou prokazatelně uvědoměni rodiče těchto žáků ústně nebo písemnou formou. Při závažném porušení Vnitřního řádu ŠD mohou být účastníci podmínečně vyloučeni, vyloučeni na přechodnou dobu, popřípadě úplně vyloučeni ze školní družiny.

 
7. Podmínky úplaty
Účast žáka na zájmovém vzdělávání ve školní družině je podmíněna uhrazením
úplaty.
Výše příspěvku ve školní družině je 100,-Kč měsíčně na 1 dítě. Platba je možná prostřednictvím spor. účtu nebo hotově. V případě hotovostní platby je příspěvek vybírán vždy do 5. dne následujího měsíce.
Bezhotovostní platba probíhá měsíc předem, zároveň s platbou obědů.

 8. Povinnosti žáků
1. Přihlášení žáci docházejí do ŠD pravidelně, dle zápisního lístku.
2. Předkládají vychovatelce řádně a včas omluvenky.
3. Žáci si odkládají aktovku a věci do šatny ŠD na určené místo.
4. Všechny věci mají podepsané.
5. Žáci nenosí do ŠD cenné předměty ani věci, o které by se mohli zranit.
6. Zjistí - li žák ztrátu osobní věci, je povinnen tuto skutečnost okamžitě nahlásit vychovatelce.
7. Žáci jsou povinni dbát pokynů vychovatelky.
8. Neodcházejí ze třídy, ( zahrady ŠD, školní jídelny) bez dovolení vychovatelky.
9. Žák svým chováním neohrožuje zdraví své ani zdraví svých kamarádů.
10. Dbá na bezpečnost při přesunu do ŠJ i na zahradu ŠD.
11. Na veřejnosti i v ŠD se chová slušně a nepoužívá vulgárních slov.
12. Žáci pečují o pořádek a čistotu ve školní družině, školní jídelně i v šatnách.
13. Dodržují osobní hygienu a základní návyky při stolování
14. Neodnášejí z družiny hračky, hry ani ostatní vybavení družiny.
15. Nevolnost, úraz nebo poranění, ke kterému došlo při pobytu v ŠD hlásí ihned
vychovatelce.
16. Žák odchod domů nahlásí vychovatelce a rozloučí se.
Před odchodem si uklidí a zkontroluje, zda nic nezapomněl.

Vychovatelka poučí žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při výchovné práci v ŠD
( ve třídě, v šatnách, ve školní jídelně, na zahradě ŠD, ve školní tělocvičně, na vycházkách a při přesunech)
a zapíše do třídní knihy.