Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceKoncepce

Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Nová Bystřice (2021 – 2025)
 

1.  Kde jsme? – Analýza současného stavu
 

1.1.  Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice patří mezi středně velké školy okresu. Činnost organizace je vymezena § 33, 36, 111 a 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Základní škola (ZŠ) má celkem 16 tříd, ve všech ročnících vždy po dvou třídách, kromě 3. a 5., a tři oddělení školní družiny (ŠD). Každé oddělení ŠD využívalo svou vlastní třídu. Nyní je v Rodinném centru na náměstí či ve třídách. Škola dále provozuje školní jídelnu (ŠJ), kde se vaří i pro mateřskou školu (MŠ) a cizí strávníky. MŠ sídlí v oddělené budově asi sto metrů od ZŠ. V roce 2010 byla navýšena kapacita a současně s tím byla provedena rekonstrukce hygienického zařízení a ostatních prostor MŠ. Je zde šest tříd. Dvě fungují jako předškolní.

 

1.2.  Vzdělávací oblast

Na tvorbě ŠVP se podíleli všichni učitelé, ale určitá část se s ním neztotožnila.

V naplňování ŠVP nebyly vedením školy při hospitační činnosti ani ČŠI zjištěny žádné podstatné závady. Daří se dobře organizovat celoškolní i třídní projekty, ale mohlo by jich být více. Velká část výuky probíhá tradičním způsobem, kde není příliš prostoru pro zpětnou vazbu, sebehodnocení či vzájemnou spolupráci žáků a učitelů. Žáci z vyšších tříd druhého stupně spolupracují s MŠ v rámci hudební výchovy a zapojují děti do různých her a dramatizací. Bohužel jen jednou až dvakrát ročně. Dále pomáhají při organizaci Olympiády. Děti z předškolní třídy MŠ navštíví 1. třídu ZŠ. Tady je velký prostor pro zlepšení spolupráce učitelek MŠ a ZŠ při sdílení požadavků na kompetence předškolních dětí. Škola nabízí velkou spoustu odpoledních aktivit – kroužků. Jedná se o různé druhy „doučování“, sportovní aktivity, výtvarné, hudební či jazykové kroužky. Žákům jsou nabízeny bezplatně.

 

1.3.  Materiálně technická oblast

Po rekonstrukci a úpravě půdních prostor, v nichž vznikly nová odborná učebna pro výuku Hv, dále ateliéry, kabinety, knihovny, aula a byty, po výměně oken a opravě omítek celé školní budovy a po úpravě prostoru u Hradecké ulice má škola moderní prostory jak pro výuku či slavnostní akce, tak pro pobyt dětí venku (velké přestávky, veřejnost atd.). V září 2007 byla větší část školní zahrady přebudována na hřiště školní družiny, které je v odpoledních hodinách volně přístupné i novobystřické veřejnosti. Zázemí školní družiny je nyní mimo školu z důvodu rekonstrukce školních dílen. Prostory pro družinu by se měly rekonstruovat co nejdříve. Přesouvání dětí na náměstí je logisticky náročné. K dispozici jsou další odborné učebny (Př, F-Ch, dvě počítačové učebny, cvičná školní kuchyně, nová moderní školní dílna a pozemek), škola i nadále bezplatně využívá zařízení Města a zařízení pod správou TJ – sportovní halu, fotbalové hřiště s atletickou drahou a sektory, víceúčelové hřiště s umělým povrchem či tzv. workout. V květnu 2015 byl otevřen zrekonstruovaný atletický stadion. Po celkové rekonstrukci ukončené v lednu 2010 má škola velmi moderní a funkční školní jídelnu, od ledna 2012 se zde vaří i pro MŠ a cizí strávníky a nabízí výběr ze dvou druhů jídel. Vybavení sboroven je již také na vysoké úrovni po rekonstrukci v roce 2019.

Občasné problémy s výpadky pojistek či připojení se snažíme operativně řešit. Nákladná a dlouhodobá rekonstrukce elektrických rozvodů je však nezbytná. Webové stránky školy obsahují vš potřebné, ale mohly by být atraktivnější. Škola nemá vlastní server, tablety ani žákovskou bezdrátovou síť pro výuku pomocí IT.

 

1.4.  Personální oblast

Z 28 pedagogických pracovníků je devět dojíždějících. Téměř všichni učitelé mají potřebné vysokoškolské pedagogické vzdělání. Dva pedagogové jsou na zástup za rodičovské dovolené. V září 2021 byli přijati čtyři noví učitelé (tři na částečný úvazek). Většina předmětů byla vyučována aprobovaně. V kvalitě výuky jednotlivých učitelů jsou značné rozdíly.

Vzdělávání v oblasti moderní didaktiky bude určitě potřeba. Někteří pedagogové se stále bojí zkoušet moderní techniky a metody výuky, zatímco jiní se nebojí otevřít své hodiny a vzájemně se navštěvovat a poskytovat zpětnou vazbu. Vychovatelky školní družiny mají potřebnou kvalifikaci, stejně tak pedagogické asistentky.  V MŠ jsou všechny učitelky místní a mají požadované vzdělání, spolupracují a společně se setkávají. Díky projektům můžeme zaměstnávat asistentky pedagoga i chůvy v MŠ. Provozní zaměstnanci jsou oporou celého týmu. Ve školní jídelně bychom uvítali další pracovní síly v podobě kvalifikované kuchařky.

 

1.5.  Oblast spolupráce s rodiči a veřejností

Stejně jako v předchozích letech byly informace o činnosti školy podávány formou třídních schůzek, díky Spolku rodičů, informačními letáky, zprávami v okresním tisku a městském zpravodaji, hlášením městského rozhlasu, prostřednictvím vývěsní skříňky na budově školy, prostřednictvím časopisu Poškoláček i osobním jednáním. I letos jsme využili Zpravodaje novobystřických občanů k informování o všech hlavních akcích školy v pololetních souhrnech. Opomenout nelze ani prezentaci školy při akcích pořádaných v rámci celoškolních projektů – Adventu, Dne jazyků, Olympiády či Dne přírody a zdraví. V roce 2021 bohužel žádné neproběhly. Přechod na elektronizaci žákovských knížek a vzdělávacích systémů byl úspěšný na platformách Bakaláři a Google Workspace. Při vzdálené výuce se ukázalo, kde jsou silné a slabé stránky v komunikaci s rodiči.

 

2.  Kam chceme dojít? A jak?
 

2.1.  Vzdělávací oblast

Cílem našeho vzdělávacího programu je vytvořit co nejlepší podmínky pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte v souladu s jeho věkem i individualitou ve vztahu k prostředí, ve kterém žije.

Pokračovat ve zdařilé spolupráci mezi jednotlivými učitelkami a třídami a vzájemném sdílení zkušeností.

Zlepšit bychom se měli zejména v organizaci aktivit na čerstvém vzduchu.

 • Učitelky si stanoví v rámci jednotlivých ročních období cíle při pobytu venku.                                   ZŘŠ pro MŠ
 • Uspořádají si navzájem školení v jednoduchých hrách, které se dají hrát právě na vycházkách.   ZŘŠ pro MŠ
 • Prohloubit spolupráci ZŠ a MŠ a co nejlépe definovat úkoly a delegovat pravomoci.                       ZŘŠ pro MŠ a ŘŠ
 • Uspořádat několik návštěv učitelek budoucích prvních tříd v předškolních třídách a vyjasnit si dovednosti, se kterými by měly děti přicházet do školy.                                                                                                                                                ZŘŠ pro MŠ a ŘŠ

ZŠ a ŠD

Název školního vzdělávacího programu je Škola pro život s podtitulem: „Ne pro školu, leč pro sebe se učíme.“

Žáci by měli ve škole získat nejen encyklopedické znalosti, ale hlavně potřebné dovednosti a strategie pro celoživotní učení. Pryč jsou doby, kdy se člověk vyučil či vystudoval jeden obor a působil v něm celý život. Dnešní doba je jiná. Kdo nebude pružně reagovat na změny ve světě a ve společnosti, bude mít problém se realizovat ve svém zaměstnání i v životě. Všichni se hůře orientují ve velkém množství informací, a tak se snažíme vést děti k získávání kompetencí důležitých pro další život (zejména té k celoživotnímu učení).

Zejména se snažíme zlepšit v těchto oblastech:

Motivovat žáky pro celoživotní učení a umožnit jim osvojit si strategii učení. Podporovat znalost cizích jazyků.

Podněcovat k tvořivému a logickému myšlení a ke schopnostem řešení problémů. Vytvářet zodpovědnost za svá řešení.

Vést žáky k otevřené komunikaci a dovednosti naslouchat. Rozvíjet a podporovat čtenářskou gramotnost.

Rozvíjet týmovou práci, která vede ke vzájemné pomoci a respektu. Vést k objektivnímu hodnocení a sebehodnocení.

Vést žáky k toleranci, ohleduplnosti a empatii.

Vytvářet u žáků potřebu respektovat práva a povinnosti svá i ostatních. Zdůrazňovat žákům nutnost uznávání tradice, kulturního a historického dědictví. Chápat ekologické souvislosti a environmentální problémy.

Přesvědčit žáky o nutnosti ochrany fyzického, duševního a sociálního zdraví a vést je k odpovědnosti za něj.

Umět využívat komunikačních a informačních technologií.

Podporovat zájem o technické obory, využívání znalostí a dovedností při volbě povolání. Umožnit žákům účelné využití volného času.

 • Najít společné směrování, cíle a strategie                                                                              ŘŠ - učitelé
 • Vytvoří plán vzájemných hospitací učitelů (dle kvality naplňování ŠVP).                      ŘŠ - učitelé
 • Učitelé si sami uspořádají školení v různých oblastech – zejména naplňování jednotlivých výstupů ŠVP a získávání kompetencí.                                                                                                                                                                        ŘŠ - učitelé
 • Vytvoření učitelských skupin, které pravidelně spolupracují a sdílejí.                             Vedoucí sk.
 • Vytvořit profily deváťáka, páťáka, třeťáka, prvňáčka – pro lepší stanovení cílů             ŘŠ - učitelé
 • Aktivity ve ŠD propojit s kroužky ve spolupráci s rodinným centrem                              ŠD – RC

 

2.2.  Materiálně technická oblast

Vybavení školy je nyní na vysoké úrovni. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Hlavním úkolem tedy bude vést žáky k jeho šetrnému užívání. Snažíme se odbourávat nesmyslné nošení těžkých učebnic do školy a ze školy. Pokud je děti právě nepotřebují, mají k dispozici své místo ve skříni ve třídě (osobní šuplík).

Náklady se budou neustále zvyšovat v oblasti ICT. Nejen výměna či oprava dataprojektorů a interaktivních tabulí, ale i velké množství počítačů a jejich softwaru. Budeme se snažit o dobrou spolupráci s firmami, které by nám mohli poskytnout záruční i pozáruční servis. Zkusíme uspět v dotačních programech na vylepšení zázemí pro získávání digitálních kompetencí žáků – robotizace a digitalizace. Vybudování vlastní serverovny a bezpečné žákovské sítě.

Učitelé byli v minulém roce vybaveni počítači. Jedná se o velmi důležitý krok k tomu, aby každý mohl pracovat na úrovni, a aby docházelo k maximálnímu využití technologií, které má nyní škola k dispozici a jsou nezbytné.

V roce 2021 dojde k rekonstrukci hygienického zázemí pro pracovníky školy (WC). Rekonstrukci ŠD se budeme snažit zahájit již v roce 2022 ve spolupráci s Městem.

Zpracovat projekt na rekonstrukci rozvodů el., učeben včetně odborných, oprava fasády, využití zahrady u pošty.

Dojde k většímu využití podkrovních prostor (hudebna, malé alternativní učebny). Budeme se snažit o obsazení školních bytů zaměstnanci školy.

 

2.3.  Personální oblast

Přijetí nových pedagogických pracovníků přinese nové myšlenky do sboru. Škola bude potřebovat dalšího koordinátora ŠVP. Nabídneme absolvování potřebného vzdělání a vytvoříme podmínky. Důležité bude společné vzdělávání všech pedagogů v rámci revize ŠVP a zvyšování kvality vzdělávání. Pokračování v projektu Šablony, který bude zaměřen na projektové dny, doučování a sdílení zkušeností s kolegy z jiných škol.

Častěji se bude hospitační činnost zaměřovat na dovednosti učitelů v ICT a jejich smysluplné užívání nejen v online výuce, ale také na formativní hodnocení žáků a vzájemné učení. Dle výsledků budou nabízena různá školení včetně společných vzdělávání celého pedagogického sboru. V tomto směru bude nutné inovovat plán DVPP.

Stav provozních zaměstnanců je stabilizovaný. Pro udržitelnost fungování informačních technologií bude potřeba vytvořit pracovní pozici správce sítě a www stránek.

 • Vyškolit koordinátora ŠVP.                                                                   ŘŠ
 • Revidovat ŠVP dle aktuální verze RVP                                              Všichni
 • Vyškolit koordinátora ICT.                                                                     ZŘŠ
 • Plán DVPP – dle hospitací a plnění cílů vzdělávání.                      ŘŠ, ZŘŠ
 • Zorganizovat a realizovat Šablony III                                                 ŘŠ, ZŘŠ

 

2.4.  Oblast kontaktů s veřejností (PR)

Otevírat nové informační kanály směrem k veřejnosti. Využití místního tisku rozšířit na občasné publikování v okresním měřítku. Školní časopis Poškoláček rozšířit i do elektronické podoby a tím zvýšit jeho popularitu a distribuci směrem k rodičovské veřejnosti.

Pokračovat v přeshraničních projektech typu „Dobrý den, sousede“.

Využít lépe novou počítačovou učebnu, vybavení interaktivními tabulemi, aulu, keramickou dílnu s pecí apod. Nabídnout veřejnosti různé vzdělávací i zábavné akce. Pokračovat v projektech „Vánoce“ či „Velikonoce“ s účastí veřejnosti.

Zaměřit se na častější aktualizace internetových stránek a nabízet aktuální témata.

 • Publikování v místním i okresním tisku.                                ZŘŠ - učitelé
 • Zveřejňovat elektronickou podobu školního časopisu na www stránkách ve spolupráci s učiteli českého jazyka a IT.                                                                                                                                            Správce stránek.
 • Přitažlivější podoba www stránek.                                          Správce stránek. 
 • Otevřené projekty s účastí veřejnosti.                                    Všichni.
 • Obnovení přeshraniční spolupráce s Rakouskem.             Učitelky Nj.
 • Zvýšit angažovanost školy.                                                        Všichni.
 • Těsnější spolupráce se Spolkem rodičů                                Spolek - ŘŠ

 

Mgr. Václav Zajíc, ředitel