Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceMateřská škola v Nové Bystřici

Několik informací o našem pracovišti:

zástupkyně ředitele pro MŠ:

Renata Koperdáková
telefon: 388 288 139
adresa: Švermova 371, 378 33 Nová Bystřice

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola v Nové Bystřici byla uvedena do provozu v srpnu 1992, jako šestitřídní s kapacitou 120 dětí, s celodenním provozem. V roce 2010 byla kapacita navýšena na 133 dětí. V mateřské škole jsou všechny děti přijaty k celodennímu vzdělávání. Budova je umístěna na kraji města v zahradě mimo dopravní ruch.Je členěna na dvě části – dvoupodlažní hlavní budovu a přízemní správní budovu.V hlavní budově jsou umístěny třídy a jejich zázemí, knihovna, ředitelna, sborovna, a zázemí pro učitelky u jednotlivých tříd. Ve správní budově je školní kuchyně, kancelář vedoucí ŠJ, šatny a soc. zařízení pro provozní pracovníky, sklady potravin, údržbářská dílna,sklad hraček pro pobyt dětí na školní zahradě a soc. zařízení pro děti.Tělocvična je z důvodu malého prostoru využívána při nižším počtu dětí. Čtyři třídy v přízemí jsou prostorově menší, vždy dvě sousedící mají společnou šatnu, umývárnu, WC, přípravnou kuchyňku na výdej jídla, šatnu a soc. zařízení pro učitelky. V těchto třídách jsou denně připravována lehátka s ložním prádlem pro odpočinek dětí.  Dvě třídy v prvním patře jsou prostorné, umožňují umístění většího počtu dětí, nabízejí dostatek prostoru k pohybovým aktivitám a nerušeným činnostem. Všechny prostory mateřské školy poskytují vhodné prostředí pro pobyt dětí i zázemí pro zaměstnance. Školní zahrada je převážně travnatá s pevnými cestami pro jízdu na dětských vozítkách. Stálé zařízení tvoří – průlezky, houpačky, skluzavky a kolotoč, tři dřevěné sestavy s houpačkami, šplhadly a skluzavkou, dřevěný vláček, dřevěná houpačka, altánek, dvě pískoviště, uměle vybudovaný kopec, který slouží zejména v zimních měsících k sezónním činnostem. V mateřské škole pracuje 11 učitelek a tři asistentky pedagoga. Provoz školy a školní jídelny zajišťuje 6 pracovníků – 3 pracovnice školní jídelny, 3 pracovníci pečují o čistotu a údržbu mateřské školy. Od 1.1.2003 je mateřská škola součástí příspěvkové organizace Základní škola Nová Bystřice.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Od 1.9.2023 do 31.8.2024 byla základní částka stanovena na 350 Kč.
Dle Zákona 561/2004 Sb.a Vyhlášky 14/2005 ve znění pozdějších novel jsou od úplaty osvobozeny rodiny, jejichž dítě navštěvuje mateřskou školu poslední rok před nástupem do ZŠ, děti s OŠD a rodiny, které prokáží pobírání sociálního příplatku.
Úplatu hradí rodiče společně se stravným.

CENY ZA STRAVOVÁNÍ 

II. kategorie - Děti ve věku 3-6 let

celodenní stravné 50,- Kč
dopolední svačina 10,00 Kč
oběd 30,00 Kč
odpolední svačina 10,00 Kč

III. kategorie - Děti ve věku do 7 let: 

celodenní stravné 50,00 Kč
dopolední svačina 10,00 Kč
oběd 30,00 Kč
odpolední svačina 10, 00 Kč

 Rozdělení dětí do skupin se řídí tím, kolika let dítě dosáhne v příslušném školním roce.

VI. kategorie - Zaměstnanci MŠ:   31,- Kč

Odhlašování obědů :

V případě nemoci či nepřítomnosti dítěte v MŠ je možné první den si oběd odnést domů a následující dny odhlásit p. učitelkám ve třídě nebo telefonicky do 13.00 hodin. 
Tel. číslo do MŠ: 388 288 140, ŠJ: 388 288 138

Nově je možnost odhlášení obědů na e-mailu:
m.skolkanb@seznam.cz , 

  CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO MŠ

- bačkory
- pohodlné oblečení na pobyt v MŠ
(tepláky, zástěrka, sukně, tričko, mikina)
- oblečení na pobyt venku
(vhodné oblečení dle uvážení rodičů)
- holínky
náhradní spodní prádlo, náhradní oblečení
pyžamo, noční košile
kapesník

Oblékejte děti přiměřeně s přihlédnutím na počasí a teplotu ve třídě. Všechny věci si ve vlastním zájmu označte značkou nebo monogramem dítěte. Na vycházky a zahradu chodíme denně, když nám počasí dovolí. Stane se, že se dítě umaže, proto můžete zvolit na pobyt venku i starší oblečení. Všechny věci si děti po odpoledním odchodu z MŠ nechávají na svých místech v šatnách, nejlépe v látkových pytlích.

 

 JAKÝ JE NÁŠ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Provoz mateřské školy začíná v 5,45 hod. a končí v 16,00 hod.

5,45 -8,30
- otevíráme MŠ a děti se schází ve třídě,,B“,,KOŤÁTKA“
děti od příchodu do MŠ mají možnost výběru hry a činnosti dle vlastní volby
dále probíhají řízené a spontánní činnosti, pohybové aktivity, individuální péče, apod.
8,30 - 9,00 
- dopolední svačina – děti se učí samoobsluze, čistotě při stolování, hygienickým návykům před a po jídle 
9,00 - 11,30 
- v tuto dobu probíhají společné,skupinové či individualizované činnostinabízené a řízené učitelkou, spontánní hry a činnosti, pohybové aktivity, dle počasí pobyt venku
11,30 –12,00
- tato doba je vyhrazena přípravě na oběd a samotného oběda, kdy si děti samy připravují prostírky, příbory, nádobí. Děti mají možnost si říkat o velikost porce, systém vydávání a úklid nádobí je samoobslužný.
12,00 – 14,00
- příprava na odpočinek dětí,poslech pohádky, písničky, ukolébavky, klidové činnosti
14,00 – 16,00
- odpolední svačina
- spontánní činnosti,indiv.péče
- dle počasí pobyt na školní zahradě

Všechny děti jsou od 15,15 hodin ve třídě " E " ,,SOVIČKY“,odkud postupně odcházejí domů.
V 16,00
den v naší mateřské škole končí.

 

  OBSAZENÍ TŘÍD 

Třída „A“ „Berušky“      20 dětí

p.uč. Renata Koperdáková
p. uč. Lenka Kovářová

Třída „B“ „Koťata“      20 dětí

p.uč. Helena Štoncnerová
p. uč. Eva Příhodová
p. asist. Tereza Vojtová

  Třída „C“ „Cipísci“      22 dětí

p.uč. Kateřina Vršníková
p. uč. Eva Příhodová
šk. asist. Petra Svobodová

Třída „D“ „Dráčci      18 dětí

p. uč. Jana Tesárková
p. uč. Dana Křešničková

  Třída  „E“ „Sovičky“     20 dětí

p.uč. Hedvika Černá
p.uč. Iveta Krajíčková
 

Třída „F“ „Slunečnice    22 dětí

p.uč. Jolana Lekešová
p.uč. Klára Krůželová
p. asistentka Hana Hřebíčková

Spolupráce MŠ

S rodiči - vzájemná informovanost o dětech
- informace o vých.vzděl.činnosti –nástěnky, výstavky
- společná třídní setkání s rodiči
- volný přístup rodičů do tříd
- účast rodičů na akcích MŠ, pomoc rodičů při jejich organizování
- návštěva tříd u některých rodičů doma
- dodržování vnitřního režimu MŠ

Se ZŠ - návštěvy dětí v ZŠ, ŠJ, ŠD
- návštěvy divadelních představení v aule ZŠ
- pořádání hudebních představení žáky ZŠ v MŠ
- sportovní akce- olympiáda pro děti MŠ, sportování v tělocvičně ZŠ
- účast učitelek MŠ při zápisu do 1. tříd
- účast zástupců ZŠ při rozloučení s předškoláky


S MŠ - Haugschlag - vzájemné návštěvy, společné akce

S OPPP - podklady pro vyšetření školní zralosti
- podklady pro zjištění případných ostatních potíží dětí
- beseda pro rodiče předškoláků

Se ŠJMŠ - příprava balíčků na Mikulášskou nadílku, výlet
- pomoc při pečení vánočního cukroví, velikonočních perníčků
- příprava pohoštění při rozloučení s předškoláky
- zajištění pitného režimu během celého dne

S logop. - vyhledávání dětí s poruchami a vadami řeči a sluchu
- procvičování dle instrukcí klin.logopeda

S Policií ČR - beseda a ukázka práce na zahradě MŠ, cyklohrátky pro předškoláky, besedy ve třídách

S Hasiči - návštěva požární zbrojnice, ukázka, prohlídka technického vybavení

S MěK - besedy s dětmi o knihách

 

Mimoškolní činnost

Zájmový kroužek :
- německý jazyk - p. uč. Jana Dvořáková
- logopedický kroužek - p. uč. Lenka Kovářová a Jana Tesárková

Individuální odpolední i víkendové akce jednotlivých tříd pro děti i rodiče v průběhu celého roku .

Název programu: ,,Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je nám prima.“

ŠVP je průběžně novelizován.


Motto: Jaro , léto, podzim, zima,
to je celý rok,
stejně letos jako loni,
tak i napřesrok.

 

Charakteristika našeho vzdělávacího programu je dána již mottem mateřské školy. Za hlavní témata jsme zvolily čtyři roční období, protože vychází z toho co je pro děti velmi blízké a to je příroda a vše kolem nás . Štěstí pro nás a naši výchovně vzdělávací práci je, že naše mateřská škola se nachází v klidném a příjemném přírodním prostředí. Děti mají možnost denně se setkávat s přírodou a pozorovat ji .
Proto naší snahou bude v dětech pěstovat lásku k přírodě, ke všemu co je obklopuje, učit je vážit si života ve všech jeho podobách.
Program je zpracován do deseti témat a podtémat. Každý měsíc se děti budou setkávat s pohádkovými skřítky, kteří seznámí děti  s tématy. Obsah ŠVP je dále rozpracován a konkretizován v třídních programech. Poskytuje prostor pro tvořivý způsob práce učitelek. Umožńuje jim svobodný výběr a časové rozložení témat podle podmínek jednotlivých tříd, úrovně dětí a aktuální situace.
Naší radostí je osobní pokrok každého dítěte, jeho pocit spokojenosti a bezpečí.
Cílem našeho vzdělávacího programu je vytvořit co nejlepší podmínky pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte v souladu s jeho věkem i individualitou ve vztahu k prostředí, ve kterém žije.

 


Témata k výchovně vzdělávací činnosti

 

1.Podzimníčkovo čarování

září - Podzimníček v září volá:,,Haló děti, je tu škola!“

říjen- Podzimníček čaruje, podzim si vymaluje

listopad- S Podzimníčkem dozvíme se, jak vypadá podzim v lese“


2.Zimníčkovo radování

prosinec - Se Zimníčkem po roce, jsou tu zase Vánoce

leden - U Zimníčka dobře víme, jak si zimu zpříjemníme

únor - Zimníček nám všem poví, co dát v zimě vrabečkovi

 

3.Jarníčkovo vyrůstání

březen - Jarníček se představuje: ,,Milé děti, jaro tu je!“

duben - S Jarníčkem si v Bystřici projdeme každou ulici

květen - Jarníčkovi natrháme všechno kvítí, které známe

 


4.Letníčkovo putování

červen - Letníček má vodu rád, pojďme si s ním také hrát

červenec - S Letníčkem si povíme, co už všechno umíme
srpen

 

 

Tématické bloky

 

 

ZÁŘÍ

1. Podzimníček v září volá:,,Haló děti, je tu škola!“

Charakteristika bloku: Děti se budou seznamovat navzájem mezi sebou, se zaměstnanci MŠ, prostředím školy, vytvářet zdravé životní návyky , rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí - v rodině – ve školce – v obci , pečovat o sebe, o prostředí kolem sebe. Budeme průběžně společně vytvářet pravidla bezpečného chování ve škole i mimo ni, učit se je dodržovat a předcházet tak úrazům. Seznámíme se s významem a postavení jednotlivých členů rodiny.

 

 


ŘÍJEN

2. Podzimníček čaruje, podzim si vymaluje

Charakteristika bloku: Naše mateřská škola se nachází v přírodě, děti mají možnost denního kontaktu s přírodou. Budeme pozorovat změny v přírodě, stromy, keře, listy, plody,charakteristické znaky podzimu, barvy, podzimní počasí, seznamovat se s názvy přírodních živlů, jak vznikají, přiblížíme časové pojmy. Dozvíme se o významu vitamínů pro naše zdraví, budeme poznávat a pojmenovávat některé druhy ovoce a zeleniny. Při hrách a tvoření se seznámíme s různými přírodními i umělými materiály. Budeme upevňovat a rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti v hrubé i jemné motorice.


LISTOPAD

3.S Podzimníčkem dozvíme se, jak vypadá podzim v lese


Charakteristika bloku: Děti budou získávat poznatky o volně žijících zvířatech –názvy, přírodní prostředí, chování na podzim, apod. Seznámí se s přírodními jevy a jejich názvy. Budou pozorovat a rozlišovat jehličnaté a listnaté stromy. Seznámí se se svým tělem, s důležitostí hlavních orgánů, jak pečovat o své zdraví, jak si pomoci při nachlazení, s prevencí nezdravých návyků a závislostí.

  

PROSINEC

4.Se Zimníčkem po roce, jsou tu zase Vánoce

Charakteristika bloku:Děti se seznámí s vánočními tradicemi, budou se podílet na vytváření vánoční výzdoby, prožívat vánoční atmosféru, vyprávět si o tom, jak oslavují svátky doma a jak se slaví vánoční svátky v jiných zemích. Budou pozorovat změny v přírodě , počasí, rozdíl mezi podzimem a zimou.

 

LEDEN

5.U Zimníčka dobře víme, jak si zimu zpříjemníme

Charakteristika bloku: Děti se budou seznamovat s charakteristickými znaky zimy, pozorovat a správně nazývat přírodní jevy. Budeme se věnovat zimním sportům- sáńkování, bobování, klouzání ,stavbám ze sněhu. Při zimních radovánkách se budeme snažit o bezpečnost dětí, vyprávět si o ochraně zdraví před úrazy, společně se zamýšlet nad otázkou
,, Co dělat, když….….“.
Četbou a vyprávěním budeme vytvářet kladný vztah k literatuře, blíže poznáme pohádky a jejich hrdiny a jejich různé zpracování. Předškolní děti se budou připravovat k zápisu.


ÚNOR

6.Zimníček nám všem poví, co dát v zimě vrabečkovi

Charakteristika bloku:Děti se budou seznamovat s péčí o zvířata a ptactvo v zimě, pozorovat stopy ve sněhu a určovat pomocí encyklopedií a knih, komu patří. Budeme si vyprávět o zaměstnání rodičů, jaké známe řemesla. Společně se připravíme na masopustní veselici, seznámíme děti s lidovými zvyky.
Budeme se snažit vytvářet u dětí pozitivních vztahy ke kultuře a umění, vyprávět si, jak se chovat v divadle, kině apod.


BŘEZEN

7.Jarníček se představuje:,,Milé děti, jaro tu je!“

Charakteristika bloku:Děti se budou seznamovat s pozvolným příchodem jara, rozdílem mezi zimou a jarem,vyhledávat první jarní květiny,vnímat příchod jara všemi smysly, vyprávět si o tom, proč vítáme jaro a na co se těšíme.
Na vycházkách budeme pozorovat domácí zvířata a mláďata, vyprávět si o nich, číst pohádky a příběhy. S pomocí knih a obrazových materiálů se děti seznámí se vznikem života.

  


DUBEN

8.S Jarníčkem si v Bystřici, projdeme každou ulici

Charakteristika bloku : Děti se budou seznamovat se základními dopravními prostředky, jejich významem pro člověka. Na vycházkách budeme pozorovat významné budovy, vytvářet u dětí pozitivní vztah k našemu městu, seznamovat děti s historií města.
Při velikonočních přípravách děti poznají a ochutnají suroviny pro přípravu pokrmů, společně si vytvoříme velikonoční výzdobu, děti se seznámí se s lidovými zvyky.
Děti budou získávat poznatky o přírodě -stromech, keřích, květinách, zelenině a jejich způsobu pěstování, vlivu na zdraví člověka. Budeme se učit rozpoznat co Zemi prospívá a škodí, poznávat a třídit odpady, využívat bezpečný odpad k dalším, tvořivým činnostem, seznamovat se s tím, co se děje s odpadem dále.
Budeme se učit orientovat v encyklopedii, na globusu, hledat a klást otázky, poznávat
neznámé věci a prostředí.


KVĚTEN

9. Jarníčkovi natrháme všechno kvítí, které známe

Charakteristika bloku :Budeme poznávat a pojmenovávat některé volně rostoucí květiny, povíme si, co potřebují květiny k životu. Děti se seznámí se životem hmyzu, s názvy,hl.znaky, vývojem, rozmnožováním, podmínkami pro život,s užitkem pro člověka apod. Na vycházkách budou pozorovat různé druhy ekosystémů(les, louka, rybník..)Budeme si vyprávět ,co pro nás znamená maminka.
Navštívíme zoologickou zahradu, seznámíme se s některými druhy exotických zvířat, budeme si o nich vyprávět, vyhledávat v knihách, encyklopediích.
Poučíme děti o možných nebezpečných situacích- chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi,staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě).

 

ČERVEN

10.Letníček má vodu rád, pojďme si s ním také hrát

Charakteristika bloku : Budeme si s dětmi vyprávět o tom, že každý jsme jiný,že nezáleží na barvě pleti, ale na postojích a vlastnostech každého jedince. Chceme vést děti k povědomí o existenci různých národů a kultur různých zemích (Mezinárodní den dětí).
Na vycházkách budeme pozorovat život u rybníka,vodní toky,koloběh vody, vyprávět si, jak je voda pro život důležitá, ale také, že umí ničit.
S pomocí encyklopedií, knih,vyprávění se dozvíme o významu Slunce, Měsíce, hvězd. Budeme pozorovat charakteristické znaky léta, srovnávat je, vzbuzovat a pěstovat pocit sounáležitosti s přírodou a lásku k ní, vnímat a chápat změny v přírodě, jejich vliv na člověka, zkoumat a využívat přírodní materiály ke hře a tvoření.
Budeme si vyprávět, kam pojedeme na prázdniny, ,,cestovat “ po mapě , seznamovat se státními znaky naší země, upozorňovat na nebezpečí u vody, při sportu, bodnutí hmyzem apod.
Závěrem se rozloučíme s našimi předškoláky.
  

 NAŠE TŘÍDY   

Třída "A" "BERUŠKY"

Beruška jsem, bydlím v trávě,
kamarády hledám právě.
Až je najdu, budu ráda,
že budu mít kamaráda.

 

Třída "B" "KOŤÁTA"

Jsme chlapci a děvčátka, jmenujem se,, Koťátka“ .
Pohrajem si, zacvičíme,
sem-tam trochu zakřičíme,
budeme si zpívat písničky,
říkat hezké básničky.
Prožijem tu celý den,
každý bude spokojen.

 

 

Třída "C" "CIPÍSCI"

Cipísek volá:
Dětičky, pojďte do mé školičky!“
Budeme si hrát a zpívat,
nebudeme nudou zívat.
Budeme se míti rádi,
vždyť jsme všichni kamarádi.

 

 

Třída "D" "DRÁČCI"

Dráčci ti se mají rádi,
všichni jsme tu kamarádi.
Ve školce si budem hrát,
zpívat, cvičit, malovat.
Překážek se nebojíme,
všemi lehce proletíme.
Každý den je malý krok,
ale za rok velký skok
a až půjdem do školy,
snadno zvládnem úkoly.


 

 

Třída "E" "SOVIČKY"

My jsme malé sovičky,
vždy veselé dětičky.
Do školky si jdeme hrát,
zpívat, tančit, malovat.
Nové věci učíme se,
hezky k sobě chováme se.
My se máme všichni rádi,
jsme úžasní kamarádi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída "F" "SLUNEČNICE"

Kamarádi,pojďte k nám,
hodné děti ráda mám.
Budu vaše společnice,
kamarádka Slunečnice

   

 

Školní rok 2023 - 2024


Všechny děti jsou přijaty k celodennímu vzdělávání. Dětem je poskytována dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. Po celý den je zajišťován pitný režim, kdy v každé třídě mají děti volný přístup k nápojům do hrnečku, který mají označený svojí značkou. Stravné hradí rodiče přes sporožirový účet nebo v hotovosti /možnost volby/

  ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY A PROVOZU PŘI MŠ 

O dobré jídlo se starají : Melichová Michaela, Suchá Jana, Volková Jitka
O údržbu a provoz : Labuda Milan
O čistotu a pořádek: Slabá Lenka, Grausamová Alena

 

Řád mateřské školy

s účinností od 1. září 2022

 

  Pokud se chcete seznámit s Řádem mateřské školy, který platí od 1. září 2022, najdete ho ZDE