Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceZvyšování úrovně vzdělávání OP VVV I

Projekt Zvyšování úrovně vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice pokračuje

 

Ještě před zahájením školního roku 2018/2019 navázala základní škola na realizaci
projektu Zvyšování úrovně vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004877, podpořeného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento program je podporován z fondu Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

Název vzdělávání - Žák s výchovnými problémy na ZŠ – specifické poruchy chování.
 

Celý pedagogický sbor se dne 29. srpna 2018 zúčastnil jednodenního akreditovaného semináře, který proběhl přímo na naší základní škole. Seminář zajišťovala společnost Infra
s. r. o., Tyršova 241, 675 22 Stařeč, jež působí po celé České republice především ve dvou oblastech – vzdělávací agentura a vydavatelství a nakladatelství.
Seminář vedla zkušená lektorka v oblasti společného vzdělávání, soudní znalec v oboru psychologie a pedagogiky, paní Mgr. Marika Kropíková.

Prostřednictvím tohoto semináře si učitelé shrnuli základní pojmy týkající se specifických poruch chování, ADHD, ADD, probrali vztahy mezi nimi. Věnovali se kritériím pro diagnostiku SPCH, platné legislativě, metodám práce s těmito žáky, spolupráci s rodinou. Hovořilo se o postavení dítěte s ADHD ve škole a o vztahu učitele k takovému žákovi.
Dále se řešila potřeba nového školního řádu (jeho obsah, stanovení práv a povinností pro všechny zúčastněné strany: učitelé, žáci, rodiče), zazněly informace týkající se včasné pedagogické diagnostiky a nutnosti úprav klasifikace. Několik otázek se týkalo tvorby IVP, prevence vzniku poruch chování u žáků s ADHD. V závěru proběhla diskuse, na jejímž podkladě vznikla potřeba dalšího semináře, který by reflektoval postup tvorby PLPP a IVP.
Ze zpětné vazby jasně vyplynulo, že realizovaný seminář byl pro všechny pedagogické pracovníky velmi přínosný a smysluplný. Potvrdilo se, že problematika společného vzdělávání vyžaduje pozornost a spolupráci s odbornou veřejností.
Realizací tohoto dvouletého projektu vytváří škola prostor pro podporu žáků nad rámec běžné výuky. Šablona II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, do které se zapojilo několik učitelů základní školy, měla v uplynulém školním roce kladný ohlas mezi žáky, pedagogy i rodiči. Cílem aktivity je usnadnit přechod žáků na vyšší stupeň vzdělání, podpořit žáky ve zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Přináší možnost spolupracovat na individuálních vzdělávacích potřebách nejen dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními. Ve školním roce 2018/2019 tuto šablonu opět naplňujeme a vybraní žáci se budou pravidelně setkávat (min. 16 schůzek za pololetí).
 

Do mateřské školy opět k dvouletým dětem přichází chůva – personální podpora. Paní chůva pracuje v dopoledních hodinách (na půl úvazku) a má za úkol především pomáhat těmto dětem v běžných činnostech a podporovat je v oblasti hygieny, sebeobsluhy, doprovodu při vycházkách atd. Mateřská škola uvítala možnost pokračovat v naplňování této šablony. Paní učitelky jsou za tuto podporu velmi rády, stejně jako rodiče nejmenších dětí v naší mateřské škole.
Informace o realizaci tohoto projektu lze nalézt také na webových stránkách školy: zs.novabystrice.cz.

                                                                                  
Mgr. Marika Hauserová, ŘŠ
Mgr. Josefa Rykrová, ZŘŠ