Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceSeznámení s projektem OP VVV I

Základní škole a Mateřské škole Nová Bystřice byl schválen další projekt

V rámci Výzvy č. 02_16_022 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) byl naší základní škole i mateřské škole schválen a podpořen částkou 988 504,-Kč projekt s názvem Zvyšování úrovně vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004877. Tento projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů. Bude probíhat v období od 1. srpna 2017 do 31. července 2019.

Projekt je zaměřen na následující oblasti: osobnostně profesní rozvoj učitelů ZŠ a MŠ Nová Bystřice, společné vzdělávání dětí a žáků, vytvoření pracovní pozice – chůvy v mateřské škole, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu doučování žáků základní školy a další aktivity (např. vytvoření čtenářského klubu). Základní škola i mateřská škola tím jasně ukazují směr svého rozvoje, chtějí být školami kvalitními a moderními.

Prostřednictvím zapojení do aktivit projektu, které si základní škola i mateřská škola vybíraly z projektové nabídky, tzv. šablon, získají všichni učitelé a vychovatelé ZŠ a MŠ Nová Bystřice další vědomosti
a dovednosti pro uplatňování nových metod v práci s dětmi a žáky, včetně těch s podpůrnými opatřeními. Účastníci projektu jsou nejen děti a žáci, ale hlavně pedagogičtí pracovníci. Ti absolvováním seminářů – mentoring, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze, specifika práce pedagogů s dvouletými dětmi v MŠ a uskutečněním sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv jiné mateřské školy, podporují myšlenku celoživotního vzdělávání s cílem zefektivnění pedagogické práce, a to směrem především ke svým dětem a žákům.