Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceInkluzivní vzdělávání OP VVV I

„Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze

je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku. Cílem inkluze je podporovat rovnocenné šance dětí na vzdělávání.
Inkluzivní vzdělávání spadá pod proces, jehož snahou je podporovat jedince tak, aby se mohl plně účastnit života společnosti. Inkluze tedy přesahuje oblast vzdělávání.
Mezi základní principy inkluzivní školy patří: důraz na spolupráci, respektování druhých, zisk vědomostí a dovedností dle individuálního osobního maxima. Jelikož jinakost je v každém kolektivu přirozená, není třeba dále rozdělovat lidi podle dalších (diagnostických) kritérií.
Integrace a inkluze se liší také v různém pohledu na případný neúspěch žáka ve škole. Zatímco v případě integrace je vina přičítána dítěti, "které nezvládá dané osnovy", v případě inkluze se překážky hledají v systému (osnovách, školních podmínkách). Na ten je pohlíženo jako na něco, co lze měnit a přizpůsobovat individuálním potřebám každého dítěte. Inkluzivní vyučování je flexibilní, neustále se měnící proces, který vytváří pro žáky podpůrná opatření.“

                                                                 Vybráno z MŠMT – téma SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ


Také učitelé naší Základní školy v Nové Bystřici vnímají toto téma jako aktuální, citlivé, přijímají ho s mnoha otázkami, obavami, předsevzetími, rozhodnutími jako téma, o kterém je třeba získávat potřebné informace, jež by napomohly k zodpovědnému uchopení této problematiky.
Před podzimními prázdninami, ve středu 25. 10. 2017, se celý pedagogický sbor sešel na semináři – Podpůrná opatření u žáků ZŠ. Vzdělávací seminář pro školu pořádala společnost INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství, vzdělávací agentura, Tyršova 241, 675 22 Stařeč. Lektorování se ujala Mgr. Dana Forýtková, která nejprve učitele seznámila s legislativou platnou pro tuto problematiku, základními pojmy a možnými postupy při zavádění inkluze.  Druhá část semináře byla praktická, učitelé pracovali ve skupinách, tvořili plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán. Během práce se ozývaly dotazy týkající se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zdůrazněna byla nutná zodpovědná spolupráce mezi školou, školskými poradenskými zařízeními a rodičovskou veřejností.
Tento seminář byl přínosný a opět všem učitelům potvrdil, jak významnou roli hraje efektivní komunikace, vzájemný respekt a spolupráce.

V listopadu 2017 ukončily vzdělávací kurs Základy mentorských dovedností v rozsahu 32 hodin Mgr. Marika Hauserová a Mgr. Josefa Rykrová. Tím byla naplněna povinná šablona II/2.2d Mentoring. Kurs vedli Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek. Úvodem byl objasněn pojem mentoring a jeho cíle. Dále byly vysvětleny různé metody a postupy, jež se v mentoringu používají. Vždy došlo k praktickému vyzkoušení ve skupinách a společné reflexi.

Těmito semináři škola podporuje další vzdělávání všech pedagogických pracovníků, jež se uskutečňuje v rámci projektu Zvyšování úrovně vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004877, podpořeného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


TENTO PROGRAM JE PODPOROVÁN Z FONDU EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH
A INVESTIČNÍCH FONDŮ.

 

Součástí výše jmenovaného projektu jsou také aktivity probíhající v novobystřické mateřské škole.

Dne 18. 10. 2017 v odpoledních hodinách zde proběhl seminář s paní Mgr. Zuzanou Štefánkovou Ph.D. na téma „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi“.  Paní učitelky mateřské školy si oživily poznatky z vývojové psychologie dítěte a seznámily se s rozdíly při práci s dětmi dvouletými
a tříletými. Diskuse s paní doktorkou byla velmi přínosná, všechny učitelky si ze semináře odnesly nové poznatky a pozitivní motivaci do další práce.

Od září letošního roku ve třídě „Cipísků“ díky finanční podpoře z téhož projektu pracuje chůva. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu , která pomáhá paní učitelce s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte. Práce chůvy je pro naši mateřskou školu velmi důležitá tím, že chůva je s dětmi už od jejich ranního příchodu a může se jim dopoledne plně věnovat. Díky tomu začátek letošního školního roku při adaptaci nových dětí lze označit jako jeden z nejklidnějších.

Dne 7. 11. 2017 paní učitelky Koperdáková a Králíčková v rámci další šablony „Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv“ zavítaly do Mateřské školy v Horní Pěně. Cílem této aktivity je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol. Oblast, v níž si paní učitelky především přejí rozvíjet své znalosti, se týká práce s dvouletými dětmi. Během návštěvy v Horní Pěně se paní učitelky dozvěděly řadu nových informací a poznatků, které využijí při práci v novobystřické mateřské škole. Setkání bylo motivující
a nezbývá než se těšit na další spolupráci.