Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceSrpen - září 2010

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

Poslední semináře kurzu Respektovat a být respektován:

Zpráva ze semináře

Kurz: Respektovat a být respektován (3. část)
Číslo akreditace: MŠMT č.23-421/2006-25-473

Semináře: 1. Potřeba dohod a pravidel a jejich vytváření společně s dětmi – 31.8.2010 – 8 hodin
2. Přirozené lidské potřeby. Sebeúcta – významný faktor prevence rizikového chování
– 1.9.2010 – 8 hodin
Počet účastníků: 25
Lektorky: PhDr. Dobromila Nevolová
Phdr. Jana Nováčková CSc.

Ve dnech 31.8. a 1.9.2010 se uskutečnily zbývající dva semináře kurzu Respektovat a být respektován, proběhly v rámci GP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice podpořeného z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Zúčastnila se celá cílová skupina, všech 25 pedagogů základní školy, z toho 10 učitelek 1. stupně, 13 učitelů 2. stupně a 2 vychovatelky ŠD.
Oba semináře se konaly v nově rekonstruovaných prostorách půdní vestavby základní školy, ve velmi pěkném a motivujícím prostředí, a to v učebně hudební výchovy a v aule. Pracovalo se ve skupinách pod vedením zkušených lektorek, s nimiž jsme se již seznámili během předchozích čtyř seminářů v srpnu 2009 a v březnu 2010. Využívalo se flip-chartu zakoupeného z finančních prostředků GP. Připraveny byly nakopírované texty pro všechny účastníky.
Začátek semináře byl v 8,30 hodin a konec v 15,15 hodin. Přestávky byly dvě, desetiminutové, s občerstvením. Oběd proběhl ve školní jídelně ZŠ a trval 30 minut.
Kurz R+R je kurzem výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností široce použitelných při výchově dětí ve škole i v rodině i v komunikaci dospělých mezi sebou.
Během prvního dne se mluvilo o potřebě dohod a pravidel a o tom, jak je vytvářet společně s dětmi.
Existence smysluplných a srozumitelných pravidel, na jejichž vytváření se můžeme sami podílet, přispívá k uspokojení jedné ze základních lidských potřeb - potřeby bezpečí. Pro pocit bezpečí ve třídě je důležité, jaká pravidla v ní existují, kdo je vytváří, pro koho platí a jak se reaguje na jejich nedodržování. Na naší škole pravidla používáme, a tak jsme uvítali konkrétní metodické postupy, jak vytvářet pravidla pro soužití ve třídě a hlavně, jak správně reagovat na jejich případné nedodržování. Také jsme se naučili rozlišovat pravidla soužití od provozních pravidel, která také běžně používáme, např. pro skupinovou práci, pro práci v kruhu, pro úspěšnou prezentaci apod. Toto téma nás všechny velmi zaujalo, ujasnili jsme si pojmy a prakticky si zkusili taková pravidla vytvářet. Na toto téma se také hodně diskutovalo. Všechny otázky byly skutečně velmi kompetentně a srozumitelně (s praktickými příklady) zodpovězeny.
Témata dalšího semináře byla však neméně zajímavá. Jednalo se o téma přirozených lidských potřeb.
I zde jsme si sami vyvozovali poznatky, diskutovali o nich. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého. Mluvili jsme také o hodnocení ve škole, především o hodnocení výchov. Domluvili jsme se na možnosti používání kriteriálního hodnocení, kdy si učitel společně s žáky stanoví kritéria hodnocení, tudíž žák ví, jak by měl pracovat na jedničku, dvojku atd. Důležité je, abychom pracovali (my i naši žáci) na „osobní optimum“, s chutí, byli jsme motivováni správně, aby se nám také dostalo uznání, abychom budovali partnerské vztahy. Dlouhodobé neuspokojování přirozených lidských potřeb ohrožuje zdravý vývoj dětí a vůbec každého člověka.
Posledním tématem našeho setkání bylo téma sebeúcty. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi sebeúctou
a sebevědomím. Zdůvodnili jsme si, proč je vysoká míra naší sebeúcty důležitá. Umožňuje to totiž, aby s námi druzí nemanipulovali a nezneužívali nás k uspokojování vlastních cílů. Člověk, který si váží sám sebe, dovede také dobře ctít a respektovat druhé. Je proto nezbytné pomáhat dětem rozvíjet jejich sebeúctu, a tudíž také úctu a respekt k druhým lidem a k životu vůbec.
Na závěr každý z účastníků vyplnil test s 11 otázkami, na něž měl reagovat pomocí efektivních komunikačních dovedností. Kopie tohoto testu a ukázek dalších materiálů ze seminářů jsou součástí tištěné podoby monitorovací zprávy č. 6 ze září 2010.
Všichni pedagogové poté ještě vyplnili evaluační dotazníky s otázkami týkajícími se těchto dvou seminářů a také celého kurzu. Výsledky jsou zpracovány a budou také součástí tištěné podoby MZ č. 6. Všechny semináře byly zajímavé, podnětné a informace z nich získané budou přínosem pro naši učitelskou práci. Mají však dosah i do našeho osobní a rodinného života. To je, myslím, velkým kladem celého kurzu. Učitel, který si umí poradit ve svém soukromém životě, zvládne lépe i svůj život profesní.
Získaných informací je mnoho, nyní je musíme utřídit, prodiskutovat a postupně zavádět do naší učitelské práce. Potěšila nás slova lektorek, jež nás velmi kladně ohodnotily a sdělily nám, že je vidět, že na naší škole se směrem ke změně udělal velký kus práce. Přeji nám všem zdraví a úspěchy v práci.


Zapsala: Josefa Rykrová, hlavní manažerka projektu


 

Vyhodnocení dotazníku pro učitele

Kurz Respektovat a být respektován – 5. a 6. část – 31.8. – 1.9.2010


Semináře:
1. Potřeba dohod a pravidel a jejich vytváření společně s dětmi – 31.8.2010 – 8 hodin
2. Přirozené lidské potřeby. Sebeúcta – významný faktor prevence rizikového chování – 1.9.2010 – 8 hodin

Vyhodnocení dotazníku pro učitele

Dotazníkového šetření se zúčastnilo všech 25 pedagogických pracovníků naší školy, tedy celá cílová skupina grantového projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice.

Dotazníkové otázky/ vyhodnocení.

1.Jak jste byli spokojeni s organizací semináře?
Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se zúčastnili seminářů v rámci kurzu Respektovat a být respektován, byli spokojeni s jeho organizací. 23 učitelů, tj. 92%, označilo plný počet bodů, zbývající
4 body z pěti.

2.Jak jste byli spokojeni s obsahem semináře?
Respondentům vyhovoval obsah kurzu. 22 učitelů, tj. 88%, zakroužkovalo maximum, ostatní ohodnotili
4 body z pěti.

3.Splnila akce Vaše očekávání?
Akce splnila očekávání – 5 bodů, tj. maximum – 21 učitelů = 84%
- 4 body – 3 učitelé = 12%
- 3 body – 1 učitel = 4%


4. Co Vás nejvíce zaujalo, co bylo pro Vás největším přínosem?
Spektrum odpovědí:
 Metodika vytváření pravidel ve třídě.
 Téma sebeúcty.
 Velké zkušenosti lektorek.
 Téma zlobivých dětí.
 Praktické návody k řešení situací z praxe.
 Jiný postoj k žákům.
 Připomenutí podstaty fungování mozku člověka.
 Jak ovládnout své emoce.

Hodnocení celého kurzu Respektovat a být respektován

1. Splnil kurz Vaše očekávání?

18 učitelů – 72% - 5 bodů, tj. maximálně ano
6 učitelů – 24% - 4 body
1 učitel – 4% - 3 body

2. Jak jste byli spokojeni s obsahem celého kurzu?
18 učitelů – 72% - 5 bodů, tj. maximálně ano
7 učitelů – 28% - 4 body

3. Jaké je uplatnění získaných informací ve Vaší práci?
12 učitelů – 48% vidí uplatnění v plné míře tj. 5 bodů, maximum.
9 učitelů – 36% ohodnotilo tuto odpověď 4 body ( připisováno bylo i vysvětlení, že zcela neovládají vysvětlované téma v praxi , nebo že řada námětů, jež nám byly představeny, se spíše hodí pro 1. stupeň).
4 učitelé – 16% - spatřuje průměrné uplatnění přednášeného v učitelské praxi, tj. 3 body.

4. Chcete nám k ukončenému kurzu R + R ještě něco sdělit?
Spektrum odpovědí:
 Velmi přínosné.
 Poděkování.
 Mám o čem přemýšlet.
 Jsem ráda, že jsem to slyšela.
 Srozumitelnost výkladu byla ohromující.
 Člověk nemá ustrnout, stále je se co učit.


Zapsala: Marika Hauserová, věcná manažerka kursu