Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceR + R II. část 2010

Zpráva ze semináře

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Kurz: Respektovat a být respektován (2. část)

Číslo akreditace: MŠMT č.23-421/2006-25-473

 

                Semináře: 1. Rizika trestů a co namísto nich – 8.3.2010 – 8 hodin

                                  2. Jak projevit uznání a ocenění a poskytnout zpětnou vazbu, neboli
                                      Rizika odměn a co namísto nich
– 9.3.2010 – 8 hodin

 

       Počet účastníků: 25

 

Lektorky: PhDr. Dobromila Nevolová,
                                  Phdr. Jana Nováčková CSc.

 

 

     V prvních dvou dnech jarních prázdnin, 8.3. a 9.3. 2010,  proběhly v rámci GP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice další dva výše uvedené semináře kurzu Respektovat
a být respektován (R+R). Zúčastnilo se jich všech 25 pedagogů základní školy, z toho 10 učitelek
1. stupně, 13 učitelů 2. stupně a 2 vychovatelky ŠD.

     Oba semináře se konaly v nově rekonstruovaných prostorách půdní vestavby základní školy, ve velmi pěkném a motivujícím prostředí, a to v učebně hudební výchovy a v aule. Pracovalo se ve skupinách pod vedením zkušených lektorek, s nimiž jsme se již seznámili během předchozích dvou seminářů v srpnu 2009. Využívalo se flip-chartu zakoupeného z finančních prostředků GP. Připraveny byly nakopírované texty pro všechny účastníky.

     Začátek semináře byl v 8,30 hodin a konec v 15,15 hodin. Přestávky byly dvě, desetiminutové, s občerstvením. Oběd proběhl ve školní jídelně ZŠ a trval 30 minut.

     Kurz R+R je kurzem výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností široce použitelných při výchově dětí ve škole i v rodině i v komunikaci dospělých mezi sebou.

     Během prvního dne jsme hovořili o tom, že tresty učí děti chovat se jinak proto, aby se vyhnuly dalším trestům, a nikoliv proto, že je to tak správné, a mají ještě další rizika. Nevhodné chování dětí však nemůže zůstat bez odezvy. Učili jsme se tedy rozlišovat tresty a přirozené důsledky a používat alternativy. Řešili jsme různé úlohy a modelové situace většinou prací ve skupině, nebo po samostatném zpracování diskusí ve skupině a poté společně s lektorkami naše práce a nápady hodnotili.

     Druhý den byl věnován pochvalám. Pochvaly vytvářejí závislost na autoritě a učí dělat věci pro spokojenost druhých, nikoli pro věci samotné. Odměny, podobně jako tresty, podkopávají vnitřní motivaci k učení a práci a učí děti chovat se žádoucím způsobem, pokud z toho kyne prospěch. Naučili jsme se, že respektující vztah k druhým lidem dáváme najevo uznáním, oceněním a poskytováním tzv. zpětné vazby. I v tomto případě jsme řešili řadu modelových situací ve skupině i jednotlivě. O našem řešení jsme potom společně s lektorkami diskutovali a uváděli si další možnosti.

     Poslední částí semináře bylo seznámení s komunitním kruhem a jeho správným využitím ve výuce.
I tuto práci jsme si sami vyzkoušeli.

      Na závěr každý z účastníků uvedl své „AHA!“, tzn., co pro něj bylo největším objevem, přínosem, poučením.

     Všichni pedagogové vyplnili evaluační dotazníky. Výsledky jsou zpracovány.

     Semináře byly velmi kladně hodnoceny. Proběhly v přátelské pracovní atmosféře. Všichni pedagogové se aktivně zapojovali do diskuse, spolupracovali mezi sebou i s lektorkami a k celé akci zaujali velmi vstřícný postoj.

     Získaných informací je mnoho, nyní je musíme utřídit, znovu mezi sebou prodiskutovat a zúročit je v naší učitelské práci.Domnívám se ale, že získané poznatky využijeme i jako rodiče a jako lidé ve vztahu k ostatním. Přeji nám všem, aby se nám to dařilo.

 

 

                                                                                      Zapsala: Josefa Rykrová, hlavní manažerka projektu  

 


 

 

Vyhodnocení dotazníku pro učitele

 

Kurz Respektovat a být respektován – 3. a 4. část – 8. - 9.3.2010

 

 

Semináře:

 

Rizika trestů a co namísto nich – 8.3.2010

 

Rizika pochval a odměn a co namísto nich – 9.3.2010

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo všech 25 pedagogických pracovníků naší školy, tedy celá cílová skupina grantového projektu.

 

Dotazníkové otázky/ vyhodnocení.

 

1.      Jak jste byli spokojeni s organizací semináře?

Všichni  pedagogičtí pracovníci, kteří se zúčastnili seminářů v rámci kurzu Respektovat a být respektován, byli  100% spokojeni s jeho organizací, označili plný počet  bodů.

 

2.      Jak jste byli spokojeni s obsahem semináře?

Většině učitelů naprosto  vyhovoval obsah kurzu, 50% napsali maximum bodů, ostatní určili čtyři body z pěti.

 

3.       Splnila akce Vaše očekávání?

Akce splnila očekávání.

 

4.      Co Vás nejvíce zaujalo?

Spektrum odpovědí:

·        Zajímalo mne všechno.

·        Objasnění pojmů s praktickým řešením modelových situací v oblasti trestů i pochval.

·        Definování pojmů a rozdílů mezi odměnou a uznáním, trestem, vnitřní a vnější motivací.

·        Rizika udělování známek ve škole, nálepkování žáků.

·        Nabídka dalších možností hodnocení a sebehodnocení žáků.