Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceUdržitelnost 2011/2012

 

 


 

1.      ÚDAJE O PROJEKTU

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.3.06/01.0033

Název projektu

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice

Číslo prioritní osy

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Celková výše finanční podpory [Kč]

Vyplní se výše skutečně čerpané podpory

521 150,88 Kč

Částka ESF [Kč]

442 978,24 Kč

Křížové financování [Kč]

  0,- Kč    

Datum zahájení realizace projektu

1.3.2009

Datum ukončení realizace projektu

30.4.2011

Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)

SON/OGEI 15/2009

 

 

2.       ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI

Pořadové číslo zprávy

  1.   

Sledované období

Začátek

1.5.2011

Konec

30.4.2012

Datum vypracování zprávy

4.6.2012, opravena 11.9.2013

 

3.       ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Příjemce

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice

IČ/DIČ

750 00 491

Statutární zástupce

(jméno a příjmení, funkce)

Mgr. Václav Šilhan, ředitel školy

Zhotovitel Zprávy o udržitelnosti

Jméno a příjmení zhotovitele zprávy

Mgr. Josefa Rykrová

Telefonní číslo/Fax

384 387 040

E-mail

josefa.rykrova@seznam.cz

 

4.      POPIS UDRŽITELNOSTI (CELÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY, METODIKY, KURZY ATD. VŠE CO V RÁMCI UDRŽITELNSOTI ZACHOVÁVÁTE)

Vyplní se jednotlivé aktivity, které měly být udrženy dle žádosti (kapitola Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF), případně další, které jsou udržovány (samovolné šíření výstupů se nepovažuje za udržitelnost)

Klíčová aktivita 01 dvoudenní seminář

Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy v souvislosti se zaváděním a realizací ŠVP do praxe

Návštěva ZŠ Chrudim Dr. Jana Malíka měla téma „Proč a jak měnit školu?“ Celý pedagogický sbor byl motivován mnohaletou praxí chrudimské školy k zamyšlení nad změnami ve své školní práci, ale také nad změnami v myšlení samotného pedagoga. Zkušenosti zde získané nás nasměrovaly ke změnám v metodách a formách výuky, tzn. ke kooperaci, k projektové výuce, nedirektivním způsobům výuky, k budování partnerských vztahů na úrovni žák – učitel – rodič. Zaujaly nás i způsoby,  jež škola používá k hodnocení žáků, ale i učitelů. Mnohé ze zde získaných poznatků jsou uváděny do praxe naší školy, ve všech třídách a ve všech předmětech. Dokladem toho je dnes již běžná skupinová práce, projektová výuka, tvorba třídních pravidel. Vedeme nyní žáky k tomu, aby pracovali na své osobní maximum (optimum) a snažíme se vytvářet pro ně bezpečné prostředí.

V příloze dokládáme plnění kopiemi dvou třídních knih, hospitačními záznamy a fotografiemi vytvořených třídních pravidel.

Klíčová aktivita 02 vzdělávací kurz a výjezdní víkendové semináře

Tvorba vzdělávacího programu a školení pedagogických pracovníků v problematice motivace učitelů k zavádění nových vyučovacích metod, kurikulárních reforem a vytváření pozitivního motivačního prostředí ve škole

V rámci této klíčové aktivity proběhl výjezdní seminář Inovativní metody a formy práce. Během jeho realizace jsme načerpali spoustu námětů pro skupinovou práci, pro úspěšnou motivaci a aktivizaci žáků. Od tohoto semináře je běžnou praxí používání např. brainstormingu, myšlenkové mapy, studijních týmů, metody pětilístku, ledolamky, kořeny stromů apod.
Běžné je také hodnocení výsledků práce včetně sebehodnocení. Velmi se nám osvědčila projektová výuka. Na naší škole během školního roku probíhá mnoho projektů – od třídních (krátkodobých i střednědobých) až po celoškolní (např. Den zdraví, Den jazyků, Specifická prevence rizikového chování, Vánoce, Velikonoce, Absolventské práce, Sportovní olympiáda, Pokreslete náměstí).

V příloze se nachází vzorové kopie záznamů průběhu některých projektů.

Další akcí, jež se uskutečnila, byl kurz Respektovat a být respektován (šest seminářů). Název sám je dostatečně výstižný. Učili jsme se efektivním komunikačním dovednostem (např. tzv. já – výroky). Každý z učitelů se nyní zamýšlí nad tím, jak správně rozvíjet komunikaci, jak hodnotit, chválit, či trestat. Dozvěděli jsme se o rizicích soutěží, učili jsme se o tom, co znamená zdravé sebevědomí. Začali jsme u sebe a své znalosti a zkušenosti přenášíme na žáky. Všechny tyto dovednosti určitě vedou k celkovému zlepšení klimatu na naší škole.
Běžnou součástí výuky se stala práce ve skupinách, vytváření diskusního, výukového
i komunitního kruhu. S tím souvisí i vytváření pravidel pro takovou práci. Žáci se nebojí otevřeně sdělit svůj názor, neboť většinou znají a respektují pravidla slušného vystupování.

Poslední dvoudenní seminář měl název Vedení a motivace týmu. Poznatky o emoční inteligenci byly velmi přínosné, neboť pro většinu zúčastněných nové. Člověk chudý na emoce zřejmě nemůže být kvalitním učitelem. Přínosné bylo také to, že si pedagogové uvědomili rozdíl mezi vedením a řízením, byla jim nastíněna cesta ke výšení vlivu učitele na vzdělávací prostředí. Pedagogové si uvědomili nutnost prohlubování emočních, sociálních a komunikačních kompetencí. Poznatky z tohoto semináře všichni pedagogové využívají ve své práci, což se projevuje zkvalitněním výuky, ale i vztahů mezi žákem a vyučujícím.

Dokladem plnění všech výše uvedených činností jsou příklady zápisů v Tk, v hospitačních záznamech, dále příklady několika projektů (viz Příloha).

Pedagogové se dle finančních možností školy a svých zájmů dále vzdělávají.

V příloze jsou přiloženy kopie osvědčení ze seminářů.

 

 

 

Klíčová aktivita 03 dvoudenní seminář

Vzdělávání řídících pracovníků

V rámci této klíčové aktivity absolvovaly dvě pedagogické pracovnice školy Coaching pro vedoucí pracovníky školy. Získané vědomosti a dovednosti obě plně využívají k řídící práci, vedení týmu, ale také ke schopnosti předávat zodpovědnost a dávat důvěru. Jedna pracuje jako zástupkyně ředitele školy a koordinátorka ŠVP, druhá je také koordinátorkou ŠVP a úzce spolupracuje se ZŘŠ při řízení školy i řady projektů.

Klíčová aktivita 04 technické vybavení

Pořízení technického vybavení pro přípravu pedagogů a využití ve výuce

Z finančních prostředků projektu byly zakoupeny tři kusy notebooků, jež jsou využívány ke zpracování učebních materiálů, prezentacím, projektové výuce, a tak napomáhají ke zkvalitňování práce pedagogů a k prohloubení informační gramotnosti.
Ve výuce jsou dále využívány i dataprojektor (prezentace atd.), zpětný projektor a flipchart. S jejich pomocí je výuka zábavnější a kvalitnější. Využívají se v jakémkoli předmětu a v jakékoli třídě, stejně tak při akcích školy jako jsou např. projektové dny apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       Zajištění udržitelnosti vzhledem ke stanoveným cílům (JAKÝM ZPŮSOBEM byly VÝSTUPY ve sledoveném období UDRŽOVÁNY)

Uveďte podrobný popis, jak jsou jednotlivé aktivity či výstupy udržovány. Zhodnoťte soulad a naplnění stanovených cílů.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o další vzdělávání pedagogických pracovníků, je tudíž samozřejmé, že získané vědomosti a dovednosti jsou udržitelné po celou dobu praxe každého podpořeného pedagogického pracovníka cílové skupiny. Můžeme proto uvést, že získané poznatky, zkušenosti a dovednosti jsou všemi 25 účastníky grantového projektu uplatňovány a dále rozvíjeny v praxi, tj. ve výuce žáků na 1. a 2. stupni základní školy a ve školní družině.  Vedení školy průběžně prostřednictvím hospitací, pohovorů, při poradách tento stav sleduje
a hodnotí. Udržitelnost vzhledem ke stanoveným cílům je zajištěna: v náplni práce podpořených 25 pedagogických pracovníků, ve školní práci i v běžném reálném životě.

Během trvání projektu byly zhotoveny čtyři CEWE knihy s fotografiemi a textem zaznamenávajícím realizaci projektu. Tyto knihy jsou při každé akci školy, při různých kontrolách předkládány k nahlédnutí, neboť dokumentují kvalitu školy a profesní růst pedagogického sboru. Zároveň stále naplňují publicitu s důrazem na financování projektu z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

 

 

6.       Problémy VZNIKLÉ V RÁMCI UDRŽITELNOSTI A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ

Uveďte problémy, se kterými se v rámci udržitelnosti potýkáte a jakým způsobem jsou řešeny (např. nízký zájem o vybrané kurzy; nutné aktualizace metodik…)

Žádné problémy nenastaly.

 

7.       Přehled kontrol po ukončení projektu

Kontrola po ukončení projektu

Ano

 

Ne

Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu

-

Číslo kontroly

-

Datum kontroly

-

Nápravná opatření splněna                              

Ano

 

Ne

 

Částečně

 

Nebyla uložena

Lhůta ke splnění nápravných opatření

Datum -

Popis nápravných opatření -

 

                       

 

 

  1. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

 

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1.       Všechny informace v předložené Zprávě o udržitelnosti a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2.       Udržitelnost projektu je v souladu s podmínkami uvedenými v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ /Smlouvě o realizaci GP/jiného právního aktu;

 

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby

Mgr. Václav Šilhan, ředitel školy

Funkce v organizaci

ředitel školy

Místo a datum

Nová Bystřice 11.9.2013

Podpis a razítko

 

 

 

                          ……………………………….

Poznámky

-

*)Pokud Zprávu o udržitelnosti podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Zprávy o udržitelnosti přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci grantového projektu/jiném právním aktu.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu udržitelnosti projektu, stačí ho doložit pouze v 1.   Zprávě o udržitelnosti.