Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceUdržitelnost 2012/2013

 

 


 

1.      ÚDAJE O PROJEKTU

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.3.06/01.0033

Název projektu

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice

Číslo prioritní osy

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Celková výše finanční podpory [Kč]

Vyplní se výše skutečně čerpané podpory

521 150,88 Kč

Částka ESF [Kč]

442 978,24 Kč

Křížové financování [Kč]

  0,- Kč    

Datum zahájení realizace projektu

1.3.2009

Datum ukončení realizace projektu

30.4.2011

Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)

SON/OGEI 15/2009

 

 

2.       ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI

Pořadové číslo zprávy

2.

Sledované období

Začátek

1.5.2012

Konec

30.4.2013

Datum vypracování zprávy

12.6.2013, opravena 11.9.2013

 

3.       ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Příjemce

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice

IČ/DIČ

750 00 491

Statutární zástupce

(jméno a příjmení, funkce)

Mgr. Václav Šilhan, ředitel školy

Zhotovitel Zprávy o udržitelnosti

Jméno a příjmení zhotovitele zprávy

Mgr. Josefa Rykrová

Telefonní číslo/Fax

384 387 040

E-mail

josefa.rykrova@seznam.cz

 

4.      POPIS UDRŽITELNOSTI (CELÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY, METODIKY, KURZY ATD. VŠE CO V RÁMCI UDRŽITELNSOTI ZACHOVÁVÁTE)

Vyplní se jednotlivé aktivity, které měly být udrženy dle žádosti (kapitola Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF), případně další, které jsou udržovány (samovolné šíření výstupů se nepovažuje za udržitelnost)

Klíčová aktivita 01 dvoudenní seminář

Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy v souvislosti se zaváděním a realizací ŠVP do praxe

Hlavním cílem návštěvy pilotní ZŠ Chrudim Dr. Jana Malíka bylo načerpat inspiraci pro aktivní zavádění změn ve školní práci. Název semináře „Proč a jak měnit školu?“ výstižně pojmenovává jeho obsah. Rozprostřela se před námi široká škála různých metod a forem práce. Mnohé jsme si sami vyzkoušeli. Tyto nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti nás motivovaly ke změnám v metodách
a formách výuky, k využívání kooperativní výuky, k projektové výuce, nedirektivním způsobům výuky, k budování partnerských vztahů na úrovni žák – učitel – rodič. Zaujaly nás i způsoby,  jež škola používá k hodnocení žáků, ale i učitelů. Mnohé ze zde získaných poznatků jsou uváděny do praxe naší školy, ve všech třídách a ve všech předmětech. Došlo k výraznému zkvalitnění učitelské práce. Zlepšily se také vztahy. Snažíme se respektovat individualitu každého žáka. Vedeme nyní žáky k tomu, aby pracovali na své osobní optimum a snažíme se vytvářet pro ně bezpečné prostředí.

 

V příloze dokládáme plnění kopiemi dvou třídních knih, hospitačními záznamy a fotografiemi vytvořených třídních pravidel.

Klíčová aktivita 02 vzdělávací kurz a výjezdní víkendové semináře

Tvorba vzdělávacího programu a školení pedagogických pracovníků v problematice motivace učitelů k zavádění nových vyučovacích metod, kurikulárních reforem a vytváření pozitivního motivačního prostředí ve škole

Výjezdní seminář Inovativní metody a formy práce představoval další velmi přínosnou akci. Pedagogové zde získali spoustu námětů pro skupinovou práci, pro úspěšnou motivaci a aktivizaci žáků. Většinu uváděných metod a forem si pedagogové vyzkoušeli „na vlastní kůži“. Dochází tím k uvědomění si pocitů žáků, učitelé se mohou lépe vcítit do žákových problémů. Dnes již běžně používáme metody např. brainstormingu, myšlenkové mapy, studijních týmů, metody pětilístku, ledolamky, kořeny stromů apod.
Prostřednictvím různých dotazníků a rozhovorů získáváme od žáků zpětnou vazbu. Velmi se nám osvědčila projektová výuka. Na naší škole během školního roku probíhá mnoho projektů – od třídních (krátkodobých i střednědobých) až po celoškolní (např. Den zdraví, Den jazyků, Specifická prevence rizikového chování, Vánoce, Velikonoce, Absolventské práce, Sportovní olympiáda, Pokreslete náměstí).

V příloze se nachází vzorové kopie záznamů průběhu některých projektů.

Další akcí, jež velkou měrou oslovila všechny účastníky, byl kurz Respektovat a být respektován (šest seminářů). Učili jsme se efektivním komunikačním dovednostem (např. tzv. já – výroky). Každý z učitelů se nyní zamýšlí nad tím, jak správně rozvíjet komunikaci, jak hodnotit, chválit, či trestat. Dozvěděli jsme se o rizicích soutěží, učili jsme se o tom, co znamená zdravé sebevědomí. Začali jsme u sebe a své znalosti a zkušenosti přenášíme na žáky. Všechny tyto dovednosti určitě vedou k celkovému zlepšení klimatu na naší škole.
Běžnou součástí výuky se stala práce ve skupinách, vytváření diskusního, výukového
i komunitního kruhu. S tím souvisí i vytváření pravidel pro takový způsob práce. Žáci se nebojí otevřeně sdělit svůj názor, neboť většinou znají a respektují pravidla slušného vystupování.

Poslední dvoudenní seminář měl název Vedení a motivace týmu. Poznatky o emoční inteligenci byly velmi přínosné, neboť pro většinu zúčastněných nové. Pedagogové si uvědomovali význam týmové práce, poznali vlastní silné a slabé stránky v komunikaci, učili se správě prezentovat a získávat zpětnou vazbu. Poznatky z tohoto semináře všichni pedagogové využívají ve své práci ve všech předmětech a třídách, což se projevuje zkvalitněním výuky, ale i vztahů mezi žákem a vyučujícím.

Dokladem plnění všech výše uvedených činností jsou příklady zápisů v Tk, v hospitačních záznamech, dále příklady několika projektů (viz Příloha).

Pedagogové se dle finančních možností školy a svých zájmů dále vzdělávají.

V příloze jsou přiloženy kopie osvědčení ze seminářů.

 

 

 

Klíčová aktivita 03 dvoudenní seminář

Vzdělávání řídících pracovníků

V rámci této klíčové aktivity absolvovaly dvě pedagogické pracovnice školy Coaching pro vedoucí pracovníky školy. Získané vědomosti a dovednosti obě plně využívají k řídící práci, vedení týmu, ale také ke schopnosti předávat zodpovědnost a dávat důvěru. Jedna pracuje jako zástupkyně ředitele školy a koordinátorka ŠVP, druhá je také koordinátorkou ŠVP a úzce spolupracuje se ZŘŠ při řízení školy i řady projektů. Obě se snaží odvádět příkladnou práci, při níž využívají poznatků a zkušeností z celého dvouletého projektu věnovanému vzdělávání.

Klíčová aktivita 04 technické vybavení

Pořízení technického vybavení pro přípravu pedagogů a využití ve výuce

Z finančních prostředků projektu byly zakoupeny tři kusy notebooků, jež jsou využívány ke zpracování učebních materiálů, prezentacím, projektové výuce, a tak napomáhají ke zkvalitňování práce pedagogů a k prohloubení informační gramotnosti.
Ve výuce jsou dále využívány i dataprojektor (prezentace atd.), zpětný projektor a flipchart. S jejich pomocí je výuka zábavnější a kvalitnější. Využívají se v jakémkoli předmětu a v jakékoli třídě, stejně tak při akcích školy jako jsou např. projektové dny apod.

Ke zprávě  jsou přiloženy kopie inventárních karet a čestné prohlášení o tom, že majetek je využíván jen pro potřeby udržitelnosti projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       Zajištění udržitelnosti vzhledem ke stanoveným cílům (JAKÝM ZPŮSOBEM byly VÝSTUPY ve sledoveném období UDRŽOVÁNY)

Uveďte podrobný popis, jak jsou jednotlivé aktivity či výstupy udržovány. Zhodnoťte soulad a naplnění stanovených cílů.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o další vzdělávání pedagogických pracovníků, je tudíž samozřejmé, že získané vědomosti a dovednosti jsou udržitelné po celou dobu praxe každého podpořeného pedagogického pracovníka cílové skupiny. Můžeme proto uvést, že získané poznatky, zkušenosti a dovednosti jsou všemi 25 účastníky grantového projektu uplatňovány a dále rozvíjeny v praxi, tj. ve výuce žáků na 1. a 2. stupni základní školy a ve školní družině.  Vedení školy průběžně prostřednictvím hospitací, pohovorů, při poradách tento stav sleduje
a hodnotí. Udržitelnost vzhledem ke stanoveným cílům je zajištěna: v náplni práce podpořených 25 pedagogických pracovníků, ve školní práci i v běžném reálném životě.

Během trvání projektu byly zhotoveny čtyři CEWE knihy s fotografiemi a textem zaznamenávajícím realizaci projektu. Tyto knihy jsou při každé akci školy, při různých kontrolách předkládány k nahlédnutí, neboť dokumentují kvalitu školy a profesní růst pedagogického sboru. Zároveň stále naplňují publicitu s důrazem na financování projektu z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

 

 

 

6.       Problémy VZNIKLÉ V RÁMCI UDRŽITELNOSTI A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ

Uveďte problémy, se kterými se v rámci udržitelnosti potýkáte a jakým způsobem jsou řešeny (např. nízký zájem o vybrané kurzy; nutné aktualizace metodik…)

Žádné problémy nenastaly.

 

 

 

 

7.       Přehled kontrol po ukončení projektu

Kontrola po ukončení projektu

Ano

 

Ne

Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu

-

Číslo kontroly

-

Datum kontroly

-

Nápravná opatření splněna                              

Ano

 

Ne

 

Částečně

 

Nebyla uložena

Lhůta ke splnění nápravných opatření

Datum -

Popis nápravných opatření -

 

                       

 

 


 

 

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1.       Všechny informace v předložené Zprávě o udržitelnosti a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2.       Udržitelnost projektu je v souladu s podmínkami uvedenými v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ /Smlouvě o realizaci GP/jiného právního aktu;

 

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby

Mgr. Václav Šilhan, ředitel školy

Funkce v organizaci

ředitel školy

Místo a datum

Nová Bystřice 11.9.2013

Podpis a razítko

 

 

 

                          ……………………………….

Poznámky

-

*)Pokud Zprávu o udržitelnosti podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Zprávy o udržitelnosti přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci grantového projektu/jiném právním aktu.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu udržitelnosti projektu, stačí ho doložit pouze v 1.   Zprávě o udržitelnosti.

 

 

 

  1. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE