Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceSchůzky všech členů

 


 

Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Oblast podpory : 7.1.4. ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Grantový projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.3796  
 
MODERNIZACE ŠKOLY POMOCÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Schůzka č.1 všech členů projektu – 19.9.2012

Setkání vedla: Mgr. J. Rykrová
Zúčastnili se
: Mgr. Václav Šilhan – ředitel školy,
dále: Mgr. J. Dvořáková, Mgr. S. Kostková, Mgr. V. Zajíc, Mgr. P Bendová, Mgr. M. Píchová,
Mgr. J. Omastová, Mgr. M. Hauserová, Mgr. J. Zíková, Mgr. D. Zobalová, Mgr. M. Sotona,
 Mgr. J. Sotonová, Mgr. M. Tesař

Program:

1.     Charakteristika projektu Modernizace školy pomocí digitálních technologií podpořeného z OP VK 1.4 Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách, projektový záměr, časový
a věcný harmonogram, hlavní cíle projektu, výzva k podání nabídky.

2.     Metodický list pro ZŠ pro tvorbu DUMů, principy tvorby vzdělávacích materiálů (VM).

3.     Vytváření vzdělávacích sad a jejich ověřování, diskuse s konkrétními pracovníky - tvůrci digitálních učebních materiálů (DUMů).

4.     Diskuse, seznam otázek k podání dotazů na MŠMT

Ad,

1.       „Modernizace školy pomocí moderních technologií“ je název našeho, v pořadí již třetího, grantového projektu, který byl schválen a následně podepsán 17.9.2012. Podání tohoto projektu OP VK 1.4 předcházela setkání učitelů již v loňském školním roce 2011/2012. Projekt  vyšel ze sepsaného a zveřejněného projektového záměru. Pro vyšší dostupnost
a přehlednost hlavních a zásadních pokynů, informací a dalších důležitých sdělení byla ve sborovně v  1.patře vyčleněna nástěnka pro podávání těchto informací.

Hlavní manažerka projektu, zástupkyně školy Mgr. Josefa Rykrová, uvítala všechny přítomné a vyzvala ke vzájemné spolupráci a zodpovědné práci, která bude odrazovým můstkem ke splnění hlavních cílů tohoto grantového projektu, např. vytváření sad DUMů, školení související s aktivitami a prací na interaktivní ch tabulích, které škola plánuje z finančních prostředků získaných z projektu zakoupit, atd.
Učitelé se více dozvěděli o odkazech na webové stránky, které mohou být motivační pro jejich práci, ale také o stránkách MŠMT, kde např. byla vyvěšena výzva k podání nabídek, ale jsou i odpovědi na otázky týkající se projektu. Mgr. J. Rykrová přiblížila ostatním konečnou verzi této výzvy i časový harmonogram, který s ní souvisí.

2.       Každý z přítomných obdržel Metodický list pro ZŠ, který informuje o povinných údajích VM. Společně byla potvrzena dohoda o třetinovém rozdělení sad:

                                            I.            Testy, prověrky

                                          II.            Prezentace – např. PowerPoint

                                        III.            DUMy

Učitelé Tesař, Zajíc a  Sotona přislíbili vytvoření naší školní autorské šablony s úvodními indiciemi. Proběhla rovněž praktická ukázka některých VM dostupných na veřejných stránkách škol. Naprosto jasně se stanovilo, co VM není a co se při posuzování kvality bude hodnotit. Za úroveň a kvalitu zodpovídá ředitel školy, za tvorbu sady konkrétní učitelé.

 

3.       Na základě zjištěného předběžného osobního zájmu byla navržena  a následně odsouhlasena témata jednotlivých sad, která souvisejí se vzdělávacími oblastmi RVP ZV
a ŠVP naší školy. Vytvořeno musí být 12 sad, tj. 720 DUMů.
Prodiskutována byla výhoda vytvoření 40% VM do šesti měsíců od podepsání projektu, která s sebou přináší řadu finančních výhod v následném období 2013/2014. Všichni pracovníci se shodli, že se pokusí tento limit splnit. Každý obdržel své téma pro VM. Připomenuta byla nutnost ověřování vytvořených VM, správné zapisování do třídních knih pod černě zapsanou zkratkou EU – OP VK.
Do konce roku 2012 by škola určitě měla mít minimálně 6 nových interaktivních tabulí, proběhnou minimálně dvě akreditovaná školení (plán – říjen, listopad).

 

4.       Závěrečným bodem setkání byla diskuse. Např.

 

·         Je potřeba doložit k ověření všechny  kopie žákovských prací?
Je potřeba k doložení ověřování  počítačové prezentace např.fotografovat?
Musí být na všech materiálech loga?

               Jak doložit počet žáků při ověřování DUM?               

                      Kolik stránek má obsahovat DUM?

 

Dohoda: každý tvůrce DUMů vytvoří část prověrky – testy, část Power Pointové prezentace, část Smart Notebook – asi jednou třetinou. Počet stránek nebyl striktně stanoven, ale chceme kvalitní práci – kontrolu a hodnocení zajistí M. Hauserová, J. Rykrová a ředitel školy V. Šilhan.

 

 

Zapsala: M. Hauserová

Kontrola: J. Rykrová

V Nové Bystřici dne 20.9.2012

 


Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Oblast podpory : 7.1.4. ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Grantový projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.3796  
 
MODERNIZACE ŠKOLY POMOCÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Schůzka  všech členů projektu – 17.12.2012

Setkání vedla: Mgr. J. Rykrová
Zúčastnili se
: Mgr. Václav Šilhan – ředitel školy,
dále: Mgr. J. Dvořáková, Mgr. S. Kostková, Mgr. V. Zajíc, Mgr. P Bendová, Mgr. M. Píchová,
Mgr. J. Omastová, Mgr. M. Hauserová, Mgr. J. Zíková, Mgr. D. Zobalová, Mgr. M. Sotona,
 Mgr. J. Sotonová, Mgr. M. Tesař

Program:

1.     Charakteristika projektu Modernizace školy pomocí digitálních technologií podpořeného
z  OP VK 1.4. Ohlédnutí za dosavadními projektovými aktivitami, harmonogram další práce.

2.     Tvorba  DUMů, principy tvorby vzdělávacích materiálů (VM), kontrolní činnosti, časový plán.

3.     Diskuse.

4.     Rekapitulace, fotografování.

Ad,

1.       Pedagogičtí pracovníci naší školy, kteří jsou zapojeni do grantového projektu „Modernizace školy pomocí moderních technologií,“ jenž je podpořen z OP VK 1.4 ,
 se společně rozhodli a zavázali, že v prvním sledovaném monitorovacím  období
(6 měsíců, od 17.září 2012 do 17. února 2013) zvládnou vytvořit a ověřit 40% vytvořených DUMů.
V současné době plně probíhá jejich autorská práce na tvorbě těchto výukových materiálů. K efektivnějšímu vytváření a ověřování jistě přispělo i pořízení 6 interaktivních tabulí. Do třídních knih označováno  EU-OP VK.
 S velmi kladnou odezvou se setkaly i dva semináře, které vedly k získání širších znalostí a lepších dovedností souvisejících s prací na těchto tabulích nebo při tvorbě DUMů. Oba kurzy vedla Mgr. Eva Kružíková pod záštitou AV Media, a.s.

Hlavní manažerka tohoto projektu, Mgr. J. Rykrová,  informovala o třetím závěrečném kurzu, který proběhne ve středu 6. února 2013. Diskutovalo se o obsahu tohoto semináře, kde výše uvedená lektorka bude reflektovat naše náměty a připomínky. Rovněž bylo potvrzeno získání potřebných certifikátů z předešlých školení, které škola obdržela.

 

2.       Každý z přítomných předložil interní výkaz o vytvořených DUMech, který nabízí stručný a výstižný přehled vytvořených výukových materiálů. Někteří kolegové doložili své DUMy k náhledu a kontrole na pořízených flasch.

Opětovně byly připomenuty základní principy a formy vytváření výukových materiálů. Povinností je využití naší školní šablony, která nabízí společnou úvodní hlavičku. Zkompletovány byly rovněž požadavky na metodickou stránku (např. cíl výukového materiálu – ověřování, výklad, upevňování učiva, opakování atd.). Všichni se shodli na minimálním počtu tří rozdílných interaktivních činnostech, které DŮM žákům musí nabízet. Závěrečné listy patří použitým zdrojům.

 

3.       Největší pozornost v oblasti vytváření DUMů se věnovalo jejich závěrečným listům, konkrétně použitým informacím, správné citaci a odkazům na použité zdroje. Někteří učitelé přímo prezentovali své výukové materiály, nad nimiž se živě debatovalo. Snaha a píle byla oceněna hlavní manažerkou.

 

4.       Závěrečným bodem setkání byla diskuse a rekapitulace získaných informací. Proběhlo fotografování . Přítomní pracovníci svou účast potvrdili podpisem na prezenční listině.

 

 

 

 

Zapsala: M. Hauserová

Kontrola: J. Rykrová

V Nové Bystřici dne 18.12.2012

 

 

 

 


 

Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Oblast podpory : 7.1.4. ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Grantový projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.3796  
 
MODERNIZACE ŠKOLY POMOCÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Schůzka  všech členů projektu – 21.1.2013

Setkání vedla: Mgr. J. Rykrová
Zúčastnili se
: Mgr. Václav Šilhan – ředitel školy,
dále: Mgr. J. Dvořáková, Mgr. S. Kostková, Mgr. V. Zajíc, Mgr. P Bendová, Mgr. M. Píchová,
Mgr. J. Omastová, Mgr. M. Hauserová, Mgr. J. Zíková, Mgr. D. Zobalová, Mgr. M. Sotona,
 Mgr. J. Sotonová, Mgr. M. Tesař............................viz. prezenční listina

Program:

1.     E – učebnice, e- cvičebnice.

2.     Tvorba  DUMů - sady, kontrolní činnosti, časový plán.

3.     Diskuse. Rekapitulace, fotografování.

Ad,

1.       Na jedné z interaktivních tabulí proběhla pod vedením paní učitelky J. Dvořákové krátká prezentace dříve zakoupených e- učebnice a e- cvičebnice. Jejich pořízení (5 ks
e- učebnic, 5 ks e- cvičebnic) je nedílnou součástí našeho projektu. Pedagogičtí pracovníci naší školy, kteří jsou zapojeni do grantového projektu „Modernizace školy pomocí moderních technologií,“ jenž je podpořen z OP VK 1.4 ,se společně rozhodli, že využijí nabídky pana Bílka z nakladatelství Fraus a zúčastní se 28. ledna 2 013 od 13.45 hodin ve třídě 5.A předvedení těchto učebnic a cvičebnic. Teprve poté, na základě vznesených požadavků a získaných informací , bude naše poptávka zkompletována a zcela upřesněna.

2.      
V současné době  probíhá tvorba a ověřování digitálních učebních materiálů. Do třídních knih je ověřování DUMů označováno zkratkou  EU - OP VK.

Ve druhé polovině prosince 2012 a v lednu 2013 probíhá kontrola zpracovaných DUMů a jejich uložení na společný flasch  - disk. Zhlédnuté DUMy jsou zpracovány kvalitně a odpovídají stanoveným požadavkům. Znovu byla zdůrazněna nutnost správné formy – tzn. Úvodní strana (šablona), metodiky a použitých zdrojů (autor, název, zdroj). Na základě těchto skutečností bylo zkonstatováno, že vytvoření 40% DUMů, tj. 15-ti ověřených sad bude realizovatelných v rámci prvního monitorovacího období tohoto grantového projektu. Společně byl dohodnut termín odevzdávání (konec února, první týden březen 2 013). Pro první stupeň vznikne 7 systematicky ucelených a uspořádaných sad DUMů, 8 sad bude pro stupeň druhý.
Hlavní manažerka projektu, Mgr. J. Rykrová,  vyzvala své kolegy, aby si připravili dotazy ohledně DUMů, včas je odevzdali, aby je mohla řešit s kompetentními osobami na lince MŠMT 800 228 229. Připomenuty byly všechny povinné obsahové náležitosti DUMů, které je zapotřebí důsledně před odevzdáním překontrolovat. Hlavní manažerka ocenila práci učitelů při vytváření DUMů.

Připomenut byl třetí školicí seminář, který proběhne ve středu 6.2.2013. Na základě přání pedagogického sboru bude jeho hlavní náplní variabilní využívání toolkitových aktivit při tvorbě DUMů.  Seminář povede Mgr. Eva Kružíková pod záštitou AV Media, a.s. Praha.
 Tím budou na 100% splněny v projektu požadované tři semináře. 

 

3.       Závěrečným bodem setkání byla diskuse a rekapitulace získaných informací, které budou rovněž aktualizovány  na projektové nástěnce ve sborovně v 1.patře. Proběhlo fotografování . Přítomní pracovníci svou účast potvrdili podpisem na prezenční listině.

 

 

 

 

Zapsala: M. Hauserová

Kontrola: J. Rykrová

V Nové Bystřici dne 22.1.2013


 
Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Grantový projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.3796  
 MODERNIZACE ŠKOLY POMOCÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.

Schůzka všech členů projektu – 27.2.2013

Setkání vedla: Mgr. J. Rykrová
Zúčastnili se
: Mgr. Václav Šilhan – ředitel školy,
dále: Mgr. J. Dvořáková, Mgr. S. Kostková, Mgr. V. Zajíc, Mgr. P Bendová, Mgr. M. Píchová,
Mgr. J. Omastová, Mgr. M. Hauserová, Mgr. J. Zíková, Mgr. D. Zobalová, Mgr. M. Sotona,
 Mgr. J. Sotonová, Mgr. M. Tesař.......................................................................viz. prezenční listina
Program:
1.       Kódování vytvořených DUMů
2.       Vyplňování záznamového archu a jmenných seznamů.
3.       Další aktivity související s projektovými výstupy.
4.       Diskuse, fotografování.
 
Celé setkání vedla hlavní manažerka projektu, Mgr. J. Rykrová, která rovněž pro všechny učitele připravila pro přehlednost kritérií a ucelenost obdržených informací písemný záznam hlavním bodů tohoto setkání.
Ad,
1.       Každý z přítomných obdržel písemné pokyny pro správné kódování vytvořených
a ověřených DUMů, tj. výukových sad, které systematicky tvoří tematickou šablonu. Každá takto okódovaná složka se skládá z 20 DUMů, 1 šablona je zkompletována třemi sadami, tj. 60-ti DUMy. Kód bude mít jak složka, tak jednotlivé vlastní DUMy. Bylo vytvořeno interní kódování naší školy tak, aby bylo později z archivace jasně patrné označení vzniklé ucelené šablony.
Proběhla názorná ukázka tohoto kódování, stejně jako praktické převedení převodu do PDF s ujasněním si kritérií pro formu a záznam otevřených toolkitových činností (rozbalit aktivity, vysunout příkazy atd.).
Učitelé se dozvěděli způsob, kterým na flash zaznamenají své DUMy.
Tyto DUMy budou k nahlédnutí rovněž na CD – discích ve všech sborovnách.
 
2.       Důležitým projektovým tiskopisem je záznamový arch. I zde každý učitel obdržel kód pro svou sadu. Pořadí DUMů je podle data vytvoření – od nejstaršího.
Hlavní manažerka předvedla variantu vyplňování. Vysvětlila obsah jednotlivých textových políček.
Vzor záznamového archu si každý stáhne z počítače ve sborovně. Vyplněné záznamové archy se vytisknou, podepíší a poté naskenují. Sken po dohodě zajistí
p. učitel Sotona. Originály v papírové podobě se uloží u hlavní manažerky projektu.
Předložení jmenného seznamu je další podmínkou pro úspěšné sepsání monitorovací zprávy, kterou je potřeba odeslat do konce března 2 013. I tento dokument má své specifické kódování, které bylo hlavní manažerkou objasněno.
Ověřuje-li se materiál v rámci jedné šablony, stačí dodat seznam žáků dané třídy jednou. Na naší škole máme pouze jedinou žákyni, která splňuje parametry integrovaného žáka. Pro tuto žákyni byl představen speciální kód jmenného seznamu.
Učitelé byli požádáni o pořízení kopií jmenných seznamů třídních knih s daným kódem, jménem učitele a označením třídy.
 
3.       Další různé aktivity související s projektovými výstupy:
- Sjednocení označení tříd (římsky) a ročníku (arabsky) v titulní stránce DUMů.
- Předvedení možnosti citování (z WIKIPEDIE – záložka NÁSTROJE – CITOVAT STRÁNKU – ISO 2).
- Originály certifikátů z absolvování tří školení jsou pro kontrolní činnost archivovány u hlavní manažerky. Certifikáty rovněž obdrží kód, jelikož se jedná o výstupní materiál z tohoto grantového projektu a bude zaslán kontrolnímu orgánu.
- Pro pozdější kontrolní činnost byla zřízena ve sborovně 2 složka s názvem FOTODOKUMENTACE OP VK 3, kam je možné průběžně nahrávat fotografie z ověřování DUMů v jednotlivých třídách (návrh – jméno učitele, třída, předmět, datum – ověřování 1 sady).
- Do pátku 8.3.2 013 odevzdá každý učitel hlavní manažerce flash s třemi složkami:
1. Interaktivní DUMy – kód, název DUMu, jméno autora
2. PDF – DUMy – pouze kódy
3. Vyplněný záznamový arch
 
 
4.       Závěrečným bodem setkání byla diskuse a rekapitulace získaných informací, které budou rovněž aktualizovány na projektové nástěnce ve sborovně v 1.patře. Proběhlo fotografování . Přítomní pracovníci svou účast potvrdili podpisem na prezenční listině.
 
Zapsala: M. Hauserová
Kontrola: J. Rykrová
V Nové Bystřici dne 28.2.2013

 

 

 

 


 

Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Grantový projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.3796  
 MODERNIZACE ŠKOLY POMOCÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
Schůzka  všech členů projektu – 14. 4. 2014

Setkání vedla: Mgr. J. Rykrová
Zúčastnili se
: Mgr. Václav Šilhan – ředitel školy,
dále: Mgr. J. Dvořáková, Mgr. S. Kostková, Mgr. V. Zajíc, Mgr. P Bendová, Mgr. M. Píchová,
Mgr. J. Omastová, Mgr. M. Hauserová, Mgr. J. Zíková, Mgr. D. Zobalová (provdaná Makovičková),
Mgr. M. Sotona, Mgr. J. Sotonová, Mgr. M. Tesař.........................................viz. prezenční listina
Program:
1.       3. monitorovací zpráva, vytvořené a ověřené DUMy.
2.       Harmonogram tohoto grantového projektu projektu, další aktivity související s projektovými výstupy.
3.       Diskuse, fotografování.
 
Celé setkání vedla hlavní manažerka projektu, Mgr. J. Rykrová, která  všechny zúčastněné učitele tohoto grantového projektu uvítala a poděkovala jim za dosavadní práci.
Ad,
1. a 2.
 V březnu 2014 byla odeslána 3. monitorovací zpráva tohoto grantového projektu. Byla přijata v poměrně brzké době a to bez připomínek a nutnosti oprav.
 Zhlédnuté DUMy jsou zpracovány kvalitně a odpovídají stanoveným požadavkům. Znovu byla zdůrazněna nutnost správné formy – tzn. úvodní strana (šablona), metodiky a seznam použitých zdrojů (autor, název, zdroj, datum stažení). Na základě těchto skutečností bylo zkonstatováno:
1.       monitorovací období – vytvořeno a ověřeno 15 sad DUMů
2.       monitorovací období – vytvořeno a ověřeno 5 sad DUMů
3.       monitorovací období – vytvořeno a ověřeno 8 sad DUMů
Zbývající DUMy vytvořit a ověřit do konce září – října 2014 tak, aby byly zkompletovány v rámci další monitorovací zprávy (proplacení k 30. 11. 2014 – zbývá 8 sad = 160 DUMů z celkového počtu 720 DUMů). Tento náš grantový projekt končí v únoru 2015, kdy bude sepsána závěrečná monitorovací zpráva a následuje období, kdy povedeme dokumentaci o udržitelnosti projektu.

 
3.
Závěrečným bodem setkání byla diskuse a rekapitulace získaných informací, které budou rovněž aktualizovány na projektové nástěnce ve sborovně v 1. patře. Proběhlo fotografování . Přítomní pracovníci svou účast potvrdili podpisem na prezenční listině.
 
Zapsala: M. Hauserová
Kontrola: J. Rykrová
V Nové Bystřici dne 14. 4. 2014

Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Grantový projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.3796  
 MODERNIZACE ŠKOLY POMOCÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
 
Schůzka  všech členů projektu – 21.1.2015

Setkání vedla: Mgr. J. Rykrová
Zúčastnili se
: Mgr. Václav Šilhan – ředitel školy,
dále: Mgr. J. Dvořáková, Mgr. S. Kostková, Mgr. V. Zajíc, Mgr. P Bendová, Mgr. M. Píchová,
Mgr. J. Omastová, Mgr. M. Hauserová, Mgr. J. Zíková, Mgr. D. Zobalová, Mgr. M. Sotona,
 Mgr. J. Sotonová, Mgr. M. Tesař.......................................................................viz. prezenční listina
Program:
Přehled vytvořených a ověřených DUMů – kontrola.
Činnosti související s ukončením realizace projektu.
Závěrečná zpráva – licenční smlouva, finanční stránka projektu.
Diskuse, fotografování.
 
Celé setkání vedla hlavní manažerka projektu, Mgr. J. Rykrová, která v úvodu poděkovala všem přítomným učitelům za jejich zodpovědný přístup a kvalitně odvedenou práci při vytváření a ověřování DUMů, dobrou spolupráci s realizačním týmem během celého období tohoto projektu.
Ad,
Všichni pedagogičtí pracovníci byli na této poradě seznámeni s aktivitami, které úzce souvisejí  s ukončením tohoto projektu (16. březen 2015 - konec sledovaného projektového období). Bylo konstatováno, že všichni zúčastění učitelé splnili v zadaném termínu požadovaný výstup tohoto projektu = vytvoření autorských 720-ti DUMů a jejich ověření ve výuceí (stvrzeno zápisem ve třídních knihách a zkratkou – EU – OP VK). V závěrečné zprávě bude předloženo ke schválení 9 sad DUMů. Předchozí  4. monitorovací zpráva byla přijata.
Tyto DUMy budou k nahlédnutí rovněž na DVD ve všech sborovnách. Při každém přijetí monitorovacích zpráv jsou aktualizovány webové stránky, kam jsou vkládány záznamové archy vytvořených DUMů.
 
Důležitým projektovým tiskopisem, jenž bude výstupní hodnotou závěrečné zprávy je licenční smlouva. I zde každý učitel obdržel informace pro svou sadu, jak ji má správně vypočítat (sčítání stránek ve formátu pdf). Hlavní manažerka předvedla variantu vyplňování a vysvětlila obsah jednotlivých textových políček. Vzor tohoto přípravného archu si každý může následně prohlédnout ve sborovně.
 
Ve stručnosti byli všichni přítomní informováni o plnění finančního chodu tohoto projektu. Učitelé mohli podat návrhy na nákup materiálu potřebného k realizaci tohoto projektu a jeho následné archivaci.
Byla provedena aktualizace projektových nástěnek ve sborovně a v přízemí školy. Pořízena fotodokumentace v některých třídách při ověřování DUMů.
 
Závěrečným bodem setkání byla diskuse a rekapitulace získaných informací. Přítomní pracovníci svou účast potvrdili podpisem na prezenční listině.
 
Zapsala: M. Hauserová
Kontrola: J. Rykrová
V Nové Bystřici dne 2. února 2015.