Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceSchůzky realizačního týmu

 

 

Schůzky realizačního týmu

 

Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Oblast podpory : 7.1.4. ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Grantový projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.3796  
 
MODERNIZACE ŠKOLY POMOCÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Dne: 21. září 2012

Setkání členů realizačního týmu

Setkání vedla: Mgr. J. Rykrová – hlavní manažerka projektu
Zúčastnili se
:
Mgr. Václav Šilhan – ředitel školy, garant projektu
 Mgr. M. Hauserová – věcná manažerka projektu
B. Šilhanová – finanční manažerka projektu

Program:

1.     Klíčové aktivity tohoto grantového projektu, náplň práce členů realizačního týmu

2.     Veřejná zakázka

3.     Vytváření výukových materiálů (VM) = tzv. DUMy

4.     Harmonogram projektu a práce

5.     Diskuse

Ad,

1.       Hlavní manažerka grantového projektu Modernizace školy pomocí digitálních technologií, Mgr. Josefa Rykrová, přivítala všechny přítomné členy realizačního týmu projektu. Jejich spolupráce, zodpovědný přístup a aktivní komunikace je předpokládána při všech projektových činnostech.
S každým členem realizačního týmu byla sepsána dohoda o provedení práce. Jednotliví členové byli seznámeni s náplní práce.

Hlavní manažerka představila klíčové aktivity projektu, s kterými souvisí i nejbližší naplánování projektových činností nejen členů tohoto týmu, ale všech zapojených pedagogických pracovníků.  Tento grantový projekt byl řádně zahájen k 17.9.2012, kdy byla podepsána Smlouva.

Zajištění:

·         veřejné zakázky související s nákupem interaktivních tabulí a zajištěním akreditovaných seminářů s tím souvisejících

·         vytváření výukových materiálů – DUM

 

2.       K řádnému průběhu veřejné zakázky bylo provedeno:

·         Vyhledávání možných firem pro oslovení dle předmětu zakázky, a to telefonicky, 
elektronicky, osobní návštěvou  a konzultací Rykrová, Hauserová

·         Sepsání Výzvy k podání nabídek a zveřejnění na stránkách MŠMT Rykrová, Hauserová

·         Průběh – časový interval zakázky, zajištění komise k řádnému vyhodnocení - Rykrová

·         Výběrové řízení – průběh, zápis, vyhlášení dle zadaných kritérií - Rykrová

·         Zveřejnění vítěze výběrového řízení (www.verejnezakazky.cz, www.vestnikverejnychzakazek.cz), sepsání Smlouvy, další plán práce související s realizací kupní smlouvy mezi firmou AV MEDIA,a.s. a naší školou – Rykrová

·         Instalace šesti kusů interaktivních tabulí – Rykrová, Šilhan

 

3.       Klíčovou aktivitou je rovněž vytváření výukových materiálů. V rámci projektu je zapotřebí vytvořit 12 tematických sad DUM = 720 DUM. Každý zapojený pedagogický pracovník obdržel na základě dohody s realizačním týmem přidělený počet DUM. Konzultovány byly oblasti sad a rovnoměrné rozložení  pro 1.i 2.stupeň naší školy. Pevná sazba – 1 DUM = 270,-Kč. V rámci prvního období vytváření tj. do února 2013 bude vytvořeno  40% výukových materiálů a v následujícím měsíci bude dle individuální pracovní smlouvy vyplacena každému patřičná mzda.

4.       Další činnosti budou plně podléhat kompletnímu zajištění předmětu zakázky, která je klíčovou aktivitou tohoto grantového projektu.

Finanční manažerka stručně seznámila přítomné s rozpočtem tohoto projektu, jeho financováním a způsobem přidělování mezd.

Ostatní učitelé i veřejnost mohou sledovat průběh projektových činností na webových stránkách školy.

 

 

Zapsala: M. Hauserová

Dne………………………………………..


 

Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Oblast podpory : 7.1.4. ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Grantový projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.3796  
 
MODERNIZACE ŠKOLY POMOCÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Dne: 16. listopadu 2012

 

Setkání členů realizačního týmu

Setkání vedla: Mgr. J. Rykrová
Zúčastnili se
: Mgr. Václav Šilhan, Mgr. M. Hauserová, B. Šilhanová

Program:

1.     Veřejná zakázka

2.     Vytváření výukových materiálů (VM) – tzv. DUMů

3.     Seminář pro uživatele interaktivní tabule

4.     Diskuse

Ad,

1.       Hlavní manažerka tohoto projektu, Mgr. Josefa Rykrová, pohovořila o přípravě a zadání veřejné zakázky s názvem Vybavení školy moderní technikou, o průběhu výběrového řízení  a jeho výsledku. Vyjádřila poděkování za ochotnou spolupráci ze strany Města Nová Bystřice – zřizovatele. Také ocenila fundované informace získané z MŠMT prostřednictvím bezplatné linky určené pro IP v rámci výzvy EU peníze školám.
Kupní smlouva č. SMLZ-2012272 s vítěznou firmou AV Media, a.s. a další materiály byly zaslány ne MŠMT a dále zveřejněny na webových stránkách školy. Výsledek veřejné zakázky byl také zveřejněn prostřednictvím www.profilzadavatele.cz a www.vestnikverejnychzakazek.cz . Práce to byla namáhavá. Přítomní mohli nahlédnout do kupní smlouvy, kterou podepisoval ředitel školy s vítěznou firmou AV MEDIA, a.s.

Další činnosti budou plně podléhat kompletnímu zajištění předmětu zakázky, která je klíčovou aktivitou tohoto grantového projektu.

V tomto období již bylo dodáno šest interaktivních tabulí, které nainstalovala firma AV MEDIA, a.s. dle sjednaných podmínek, včetně dat a vyúčtování.

Finanční manažerka stručně seznámila přítomné s rozpočtem tohoto projektu, jeho financováním a způsobem přidělování mezd. S každým zapojeným pracovníkem byla podepsána dohoda o provedení práce.

Částka, kterou jsme získali v první části projektu činí 60%, tj. 1 025 373,60 Kč.

Ostatní učitelé i veřejnost jsou o projektu informováni prostřednictvím webových stránek školy a regionálního tisku. Publicita je dále zajišťována zveřejněním letáku, pomocí loga
a informací o názvech OP VK, IP, spolufinancování, využívání vlaječek, pořizováním fotodokumentace.

2.        

Učitelé, kteří jsou zapojeni do tohoto projektu, již pracují na vytváření vlastních výukových materiálů. Ty budou kompletovány do tematických sad dle vzdělávacích oblastí. Učitelé se zavázali, že do února 2013 vytvoří a ověří 40% těchto DUMů. Vše řádně zaznamenají do třídních knih – černě, EU – OP VK.

Učitelé obdrželi zakoupené flash - disky. Navržen byl harmonogram kontrolní činnosti vytvořených VM –  1.kolo  – prosinec 2012/ leden 2013. Učitelé budou o předložení vlastních VM ke kontrole informováni na společném setkání , které proběhne ke konci listopadu 2012. Provede ho:  Mgr. J. Rykrová (ZŘŠ, hlavní manažerka), Mgr. Václav Šilhan (ŘŠ, garant) a Mgr. Marika Hauserová (koordinátora projektu).

 

3.        

K navýšení pedagogických dovedností a vědomostí,  jež souvisí s tvorbou VM, ale i s přímou výukou pomocí interaktivních tabulích ve třídách, by mělo přispět školení  - Seminář A pro uživatele interaktivní tabule SMART Board. Ten je zaštítěn firmou AV MEDIA, a.s. (předmět zakázky, kupní smlouva).

První  akreditovaný kurz proběhne 21. listopadu 2012 ve třídě 8.B, kde je již nainstalována interaktivní tabule. Druhá část – Seminář B je naplánována
na 3. prosince 2012.

Zrekapitulovány byly činnosti, kterých je zapotřebí ke zdárnému průběhu seminářů, včetně korespondence a telefonické komunikace s lektorkou Mgr. Evou Kružíkovou, která kurzy povede.

Firma AV Media, a.s. zajistila lektorku a připravila i prezenční listinu  a dotazníky pro zpětnou vazbu. Certifikáty účastníci obdrží až po vypracování závěrečné práce, tj. vypracování DUMů, jež nejsou již součástí zpracovaných VM pro projekt.

 

4.       Závěrečným bodem setkání byla diskuse.

 

 

Zapsala: M. Hauserová

 

Dne: 20. 11. 2 012.

 

 

Zapsala: M. Hauserová
Kontrola: J. Rykrová
 
Dne: 13. března 2015.
 
Přítomni: Mgr. Václav Šilhan
 

 
Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Grantový projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.3796  
 MODERNIZACE ŠKOLY POMOCÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
 
Dne: 27. srpna 2013
 
Setkání členů realizačního týmu

Setkání vedla: Mgr. J. Rykrová
Zúčastnili se
: Mgr. Václav Šilhan, Mgr. M. Hauserová, B. Šilhanová
 
Setkání realizačního týmu vedla hlavní manažerka projektu J. Rykrová. K jednotlivým bodům patřila okamžitá debata a stanovení si dílčích úkolů, které by vedly k naplnění všech klíčových aktivit tohoto grantového projektu.
 
Setkání realizačního týmu – stručný nástin probraných témat, bodů a úkolů:

Ad,
 • Výsledek veřejné zakázky.
  Kupní smlouva s vítěznou firmou AV Media, a.s. a další materiály byly zaslány ne MŠMT a dále zveřejněny na webových stránkách školy. Výsledek veřejné zakázky byl také zveřejněn prostřednictvím www.profilzadavatele.cz a www.vestnikverejnychzakazek.cz . Další činnosti budou plně podléhat kompletnímu zajištění předmětu zakázky, která je klíčovou aktivitou tohoto grantového projektu.
 • Instalace dalších šesti interaktivních tabulí, dvě zakoupeny z rozpočtu zřizovatele.
  Čtyři nainstalovala firma AV MEDIA, a.s. dle sjednaných podmínek, včetně dat a vyúčtování.
·         K navýšení pedagogických dovedností a vědomostí, jež souvisí s tvorbou VM, ale i s přímou výukou pomocí interaktivních tabulích ve třídách, by mělo přispět školení - 25. září 2013, od 14.00 hodin. Seminář má dvě podoby. První je určena zapojeným pedagogickým pracovníkům – téma: Práce s zařízením SMART Response. Zbývající učitelé absolvují seminář, který bude reagovat na jejich přání a dotazy v práci s interaktivními tabulemi.
To je zaštítěno firmou AV MEDIA, a.s. (předmět zakázky, kupní smlouva).
 • Ostatní učitelé i veřejnost jsou o projektu informováni prostřednictvím webových stránek školy a regionálního tisku. Publicita je dále zajišťována zveřejněním letáku, pomocí loga a informací o názvech OP VK, IP, spolufinancování, využívání vlaječek, pořizováním fotodokumentace.
 • Učitelé, kteří jsou zapojeni do tohoto projektu, již pracují na vytváření vlastních výukových materiálů. Ty budou kompletovány do tematických sad dle vzdělávacích oblastí. Učitelé se zavázali, že řádně zaznamenávají do třídních knih – černě, EU – OP VK.
 • Opravené titulní stránky již vytvořených a ověřených DUMů (připojení loga) připraví učitelé v podobě SMART i PDF do konce září 2013.
 • Nově vytvořené kompletní sady VM (a to dle nových pravidel zápisu a formy) mohou učitelé rovněž odevzdat do konce září 2013 tak, aby byly předloženy v rámci
  2. monitorovací zprávy. Ta bude odeslána do 16. října 2013. V listopadu 2013 proběhne finanční ohodnocení této projektové práce.
 • Úpravy záznamových archů – umístění loga, jejich vytištění. Podpisy učitelů. Skenování materiálů s logy.
 • Archivace materiálů, popis – stanovení inventárního čísla pro majetek pořízený v rámci tohoto grantového projektu.
 • Publicita projektu – články, webové stránky, projektová nástěnka.
 
Úkoly:
 Objednávka nálepek s logy a identifikačními údaji tohoto projektu
 Publicita – článek do Měsíčního zpravodaje novobystřických občanů
 Popis majetku, inventární čísla
 Vytištění, podpisy opravených záznamových archů
 Oprava jmenných seznamů
 Příprava setkání všech pracovníků zapojených do tohoto projektu – 28.8.2013

 
 
Zapsala: M. Hauserová

 

 
Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Grantový projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.3796  
 MODERNIZACE ŠKOLY POMOCÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
 
Dne: 10. března 2014
 
Setkání členů realizačního týmu

Setkání vedla: Mgr. J. Rykrová
Zúčastnili se
: Mgr. Václav Šilhan, Mgr. M. Hauserová, B. Šilhanová
 
Setkání realizačního týmu vedla hlavní manažerka projektu J. Rykrová. K jednotlivým bodům patřila okamžitá debata a stanovení si dílčích úkolů, které by vedly k naplnění všech klíčových aktivit tohoto grantového projektu.
 
Setkání realizačního týmu – stručný nástin probraných témat, bodů a úkolů:

Ad,
 • Příprava monitorovací zprávy.
V březnu 2014 končí další sledované monitorovací období tohoto grantového projektu. Odesílána 3. monitorovací zpráva. S tím souvisí i řada dalších aktivit:
 Kontrola vytvořených DUMů, záznamových archů, převedení do PDF – termín odevzdání do 12. 4. 2014. Na základě rozhovorů se zapojenými učiteli bude odevzdáno 8 sad DUMů.
 Vytvoření seznamů žáků ze třídy, která byla do ověřování zapojena poprvé.
 Ověření postupu při sepsání 3. monitorovací zprávy.
 Způsob proplacení vytvořených DUMů. Zadání požadavku finanční manažerce k vytvoření dodatku k dohodě o provedení práce s termínem k 28. 2. 2014.
Ostatní učitelé i veřejnost jsou o projektu informováni prostřednictvím webových stránek školy a regionálního tisku. Publicita je dále zajišťována pomocí loga
 a informací o ověřování DUMů – EU - OP VK v třídních knihách, pořizováním dílčí fotodokumentace.
 • Učitelé, kteří jsou zapojeni do tohoto projektu, již pracují na vytváření vlastních výukových materiálů.
1.      monitorovací období – vytvořeno a ověřeno 15 sad DUM ů
2.      monitorovací období – vytvořeno a ověřeno 5 sad DŮM ů
3.      toto monitorovací období – vytvořeno a ověřeno 8 sad DUMů
4.      zbývající DUMy vytvořit a ověřit do konce září – října 2014 tak, aby byly zkompletovány v rámci další monitorovací zprávy (proplacení k 30. 11. 2014 – zbývá 8 sad = 160 DUMů z celkového počtu 720 DUMů).
Ty budou kompletovány do tematických sad dle vzdělávacích oblastí. Učitelé se zavázali, že řádně zaznamenávají do třídních knih – černě, EU – OP VK.
 • Publicita projektu – webové stránky, projektová nástěnka.
 
Úkoly:
 
 příprava setkání všech pracovníků zapojených do tohoto projektu;
 příprava monitorovací zprávy k odeslání;
 kontrola vytvořených a ověřených DUMů;
 příprava dodatku o dohodě o provedení práce.

 
 
Zapsala: M. Hauserová
Dne: 17. března 2014
         
Stvrzeno podpisy zúčastněných:
 
Stvrzeno podpisy zúčastněných:
 
Josefa Rykrová ……………………………………..
Marika Hauserová …………………………………..
Václav Šilhan ……………………………………….
Jana Fabrigerová ……………………………………
 

 


 

 
 
Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Grantový projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.3796  
 MODERNIZACE ŠKOLY POMOCÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
 
Dne: 10. dubna 2014
 
Setkání členů realizačního týmu

Setkání vedla: Mgr. J. Rykrová
Zúčastnili se
: Mgr. Václav Šilhan, Mgr. M. Hauserová, B. Šilhanová
 
Setkání realizačního týmu vedla hlavní manažerka projektu J. Rykrová. Jednotlivé body programu setkání byly okamžitě projednávány a byly stanoveny dílčí úkoly, které povedou k naplnění všech klíčových aktivit tohoto projektu.
 
Setkání realizačního týmu – stručný nástin probraných témat a stanovení úkolů:

Ad,
 • 3. monitorovací zpráva.
V březnu 2014 skončilo další sledované monitorovací období tohoto grantového projektu. 26.3. byla zpracována a odeslána 3. monitorovací zpráva. Ve čtvrtek 10.4. byla zaslána vedení školy zpráva o jejím schválení. Nebylo zapotřebí žádných oprav.
Proběhla příprava k setkání všech učitelů zapojených do tohoto grantového projektu, které se uskuteční 14. dubna 2014 v rámci pedagogické rady naší školy.
 Přehled témat:
 Kontrola vytvořených DUMů, záznamových archů, převedení do PDF – termín odevzdání – říjen 2014.
 Vytvoření seznamu učitelů, kteří budou ještě tvořit a ověřovat DUMy.
 Vytvoření seznamů žáků třídy, která byla do ověřování zapojena poprvé.
 Ověření postupu při sepsání 4. monitorovací zprávy.
 Způsob proplacení vytvořených DUMů. Zadání požadavku finanční manažerce v říjnu 2014, proplaceny budou do 30. 11. 2014.
Hlavní manažerka projektu připravila tabulkový přehled vytvořených DUMů a naskenované záznamové archy vzniklých DUMů z uplynulého monitorovacího období (odpovídající
3. přijaté monitorovací zprávě, říjen 2013 – březen 2014), které budou k dispozici široké veřejnosti na webových stránkách školy. Shromážděny byly fotografie z probíhajícího ověřování autorských DUMů a z vyučovacích hodin, kde žáci pracují s interaktivními tabulemi.
Webové stránky NÁŠ PROJEKT č.3 budou aktualizovány, čímž je nadále udržována publicita projektu. Dle možností bude vytvořena zpráva do Zpravodaje novobystřických občanů.
Ostatní učitelé i veřejnost jsou o projektu informováni prostřednictvím webových stránek školy a regionálního tisku. Publicita je dále zajišťována pomocí loga a informací o ověřování – EU - OP VK v třídních knihách, pořizováním dílčí fotodokumentace.
 
Úkoly:
 
 příprava setkání všech pracovníků zapojených do tohoto projektu;
 příprava tabulek, záznamových archů, fotografií, publicity;
 prezentace DUMů na webových stránkách školy.


 
 
Zapsala: M. Hauserová
Dne: 10. dubna 2014
         
 
Stvrzeno podpisy zúčastněných:
 
Josefa Rykrová ……………………………………..
Marika Hauserová …………………………………..
Václav Šilhan ……………………………………….
Jana Fabrigerová ……………………………………


 

 

Dne: 10. března 2015
 
Setkání členů realizačního týmu

Setkání vedla: Mgr. J. Rykrová
Zúčastnili se
: Mgr. Václav Šilhan, Mgr. M. Hauserová, B. Šilhanová
 
Setkání realizačního týmu vedla hlavní manažerka projektu J. Rykrová. K jednotlivým bodům patřila diskuse a stanovení dílčích úkolů, které by vedly k naplnění všech klíčových aktivit tohoto projektu.
 
Setkání realizačního týmu – stručný nástin probraných témat, bodů a úkolů:

Ad,
 • Ukončení realizace projektu
V březnu 2015, konkrétně 16.3.2015, bude ukončeno poslední sledované monitorovací období tohoto projektu. Odeslána bude závěrečná monitorovací zpráva, která má svá přesná specifika, ať se jedná o věcnou či finanční část. Bude splněno a vykázáno 100% všech povinných výstupů. Předešlá 4. monitorovací zpráva přijata s úpravami
(1 sada DUMů přeřazena do závěrečného sledovaného období).
Proběhla příprava k uzavření tohoto grantového projektu.
 Přehled témat:
 Kontrola vytvořených DUMů, záznamových archů, převedení do PDF – termín odevzdání. V závěrečné zprávě bude odesíláno posledních 9 sad DUMů, čímž bylo vytvořeno a ověřeno 100% výstupů - DUMů.
 Vytvoření seznamů žáků ze třídy, která byla do ověřování zapojena poprvé.
 Ověření postupu při sepsání závěrečné monitorovací zprávy.
 Způsob proplacení vytvořených DUMů. Zadání požadavku finanční manažerce ke zpracování odměn pracovníkům realizačního týmu, k objednávce potřebného materiálu pro průběžnou projektovou činnost a následnou archivaci.
Hlavní manažerka projektu připravila tabulkový přehled vytvořených DUMů a naskenované záznamové archy vzniklých DUMů z uplynulého monitorovacího období (odpovídající
4. upravené a přijaté monitorovací zprávě a závěrečné zprávě), které budou k dispozici široké veřejnosti na webových stránkách školy. Shromážděny byly fotografie z probíhajícího ověřování autorských DUMů a z vyučovacích hodin, kde žáci pracují s interaktivními tabulemi.
Webové stránky NÁŠ PROJEKT Č.3 budou aktualizovány.
Ostatní učitelé i veřejnost jsou o projektu informováni prostřednictvím webových stránek školy a regionálního tisku. Publicita je dále zajišťována pomocí loga a zápisech EU - OP VK v třídních knihách.
 
Úkoly:
 
 Příprava setkání všech pracovníků zapojených do tohoto projektu;
 Příprava tabulek, záznamových archů, fotografií, publicity;
 Prezentace DUMů na webových stránkách školy;
 Příprava podkladů a informací pro závěrečnou zprávu, vytvoření tabulky pro licenční smlouvu – povinný výstup závěrečné zprávy;
 Zajištění finanční stránky grantového projektu.


 
 
 
Zapsala: M. Hauserová
Kontrola: J. Rykrová
 
Dne: 13. března 2015.
 
Přítomni: Mgr. Václav Šilhan
Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
 

  
Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
 
Dne: 1. dubna 2015
 
Setkání členů realizačního týmu

Setkání vedla: Mgr. J. Rykrová
Zúčastnili se
: Mgr. Václav Šilhan, Mgr. M. Hauserová, B. Šilhanová
 
Setkání realizačního týmu vedla hlavní manažerka projektu J. Rykrová. K jednotlivým bodům patřila okamžitá diskuse a stanovení dílčích úkolů, které by vedly k naplnění všech klíčových aktivit tohoto projektu.
 
Setkání realizačního týmu – stručný nástin probraných témat, bodů a úkolů:

Ad,
 • Ukončení realizace projektu
Dne 16.3.2015 bylo ukončeno poslední sledované monitorovací období tohoto projektu. Do dvou měsíců od tohoto data má být odeslána závěrečná monitorovací zpráva, na které se již průběžně pracuje. Bylo splněno a bude vykázáno 100% všech povinných výstupů. Aktivity: vytvoření závěrečné zprávy s hodnocením naplnění projektového záměru, výstupní materiál – 9 sad DUMů, seznam poprvé zúčastněné třídy, licenční smlouva atd. Po dobu realizace tohoto projektu bylo vytvořeno
a ověřeno bylo 720 DUMů. Proběhla diskuse o postupu při archivaci tohoto projektu, jeho udržitelnost není vyžadována (viz.e-mail MŠMT).
Finanční manažerka nastínila finanční plnění tohoto grantového projektu. Představila všem přítomným průběh vedení finanční stránky tak, aby ke konci realizace grantového projektu byla přidělená dotace zcela vyčerpána.
Proběhla aktualizace projektových nástěnek (sborovna, přízemí školy). Aktualizovány byly webové stránky a pod Náš projekt č.3, závěrečná zpráva byly zveřejněny záznamové archy posledních vytvořených 9 sad DUMů. Veřejnost bude o ukončení projektu informována ve článku, jenž vyjde v Měsíčním zpravodaji novobystřických občanů.
Proběhla rekapitulace metodického postupu souvisejícího s ukončením realizace projektu. V rámci této fáze byla sepsána témata, která jsou potřeba sledovat, zkontrolovat a udržovat v rámci archivace tohoto projektu.
V oblasti archivace:
 • Označení majetku a jeho kontrola, umístění.
 • Mzdové výkazy. V dokumentaci má být písemné sdělení, kde lze výkazy dohledat
  a ověřit.
 • Kontrola oddělené účetní evidence příjmů a výdajů projektu, uchovávat výpis oddělené účetní evidence).
 • Inventarizace majetku, vytvoření inventárního seznamu – záhlaví, pravý roh nahoře – registrační číslo projektu a jeho zkrácený název. Karty majetku označit povinnou dobou držení (povinná evidence majetku z tohoto projektu).
 • Příprava publicity, propagace pro budoucí kontrolu a archivaci. Zajištění a umístění korespondence z tohoto projektu, e-mailové komunikace atd.)
 • Zachování výstupních hodnot – tištěná, elektronická podoba.
 • Zkompletování podkladů pro doplnění licenční smlouvy – výstupní hodnota závěrečné zprávy (závěrečná zpráva do 16.5.2015).
 • Finanční vypořádání. Formulář finančního vyrovnání dle platného zákona po ukončení projektu se předkládá poskytovateli dotace (viz. předané kontakty, adresa).
 • Zpráva o realizaci projektu, zpráva o splnění projektového záměru – součást závěrečné MZ.
 • Vytvořené a ověřené DUMy (720 DUMů) na DVD ve sborovnách, později také CD s předmětovou tematickou oblastí (1 CD – např. veškeré DUMy – matematika).
Členové realizačního týmu si ujasnili své úkoly, které jim plynou v souvislosti s ukončením realizace tohoto projektu, se závěrečnou zprávou a následnou archivací projektu (rok 2025).

 
Zapsala: M. Hauserová, věcná manažerka projektu
Kontrola: Mgr. Josefa Rykrová, hlavní manažerka projektu
Dne: 4. dubna 2015.

 
Zúčastnili se: Mgr. Václav Šilhan
                       Barbora Šilhanová           
Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.