Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Koncepce…

Koncepce rozvoje školy

na období 2017 - 2023

Roční plán práce:         Zde pdf


Koncepce školy

na období 2018/2019 – 2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Nová Bystřice. Je školou s 1 . -  9. postupným ročníkem, mateřskou školou, školní jídelnou a školní družinou. Do základní školy docházejí žáci z Nové Bystřice a okolních vesnic.Základní škola zastává významnou, tradiční a neodmyslitelnou výchovně - vzdělávací roli.
Základním předpokladem úspěšného zvýšení kvality ve vzdělávání je jasná formulace cílů i stručná analýza jednotlivých oblastí. Na základě efektivní komunikace, spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry (žáci – děti - pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci – zákonní zástupci – zřizovatel – vedení školy) budou v ZŠ a MŠ Nová Bystřice tyto cíle naplňovány. Tím bude dosaženo stavu, který souhlasí s vizí školy.

                                                                       VIZE

„V PŘÁTELSKÉ ATMOSFÉŘE SPOLEČNĚ ROZVÍJET KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.“

                                                                       aneb

Kvalitní vzdělání v ZŠ a MŠ Nová Bystřice funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejnou šanci, řídí se platnými zákonnými, etickými i morálními kodexy. Děti a žáci se učí a jsou motivováni k celoživotnímu učení, které uplatní v reálném budoucím životě.

Učitelé jsou spokojeni, rovněž pozitivně motivováni a cíleně zvyšují svoji kvalifikaci. Pomáhají dětem a žákům k dosažení maxima jejich možností.

Škola je moderně zařízená s bezpečným prostorem, otevřená pro soustavnou spolupráci s vnějším světem. Vzdělávání a výchova v této škole podporuje tvořivost, ale také ctí řád a nastavená pravidla pro všechny aktéry výchovně – vzdělávacího procesu. Vychází vstříc dlouhodobým potřebám společnosti a trhu práce.

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice je škola s dlouholetou tradicí.

Nabízí kvalitní výuku s velmi dobrým vybavením, kvalifikovaný pedagogický sbor, bezpečné sociální prostředí, smysluplné využití volného času, vytváří žákům podmínky sebepoznání sloužící k rozvoji individuálních klíčových kompetencí, jež jsou odrazovým můstkem do další etapy jejich života.Rozvoj těchto základních oblastí podporuje i tato koncepce.

……………………………………………………………………………………………………………….

Pedagogický proces - analýza

 • Výuka podle ŠVP ZV Škola pro život – celá škola.
 • Škola každoročně inovuje přehled všech žáků školy s postiženími či poruchami ovlivňujícími jejich vzdělávání, u integrovaných vypracovává individuální vzdělávací plány. Spolupracuje se ŠPZ. Zavádí plány pedagogické podpory na úrovni PO 1 – 2.
 • Vedení školy podporuje učitele ve výkonu pedagogické práce.
 • Výsledky ve výchovně – vzdělávacím procesu jsou ovlivněny:
 • zkvalitněním přístupu vyučujících a sjednocením požadavků na žáky,
 • důsledným dodržováním všech zásad klasifikace s ohledem na Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • zpracováváním ročních plánů učiva, případnými úpravami dle potřeb žáků,
 • systémem garantů výuky,
 • znalostí rodinného prostředí žáků (možnosti domácí přípravy, nabídka doučování atd.), zavedením konzultačních hodin, prací Školního poradenského pracoviště,
 • podporou vzdělávání – individuálním přístupem učitele ke konkrétnímu žákovi (vztah založený na ochotě a empatii), prací s interaktivními tabulemi (učitelé sami vytvářejí nebo si vyhledávají digitální učební materiály – DUM), zaváděním nových metod a forem výuky.             

Možnosti rozvoje této oblasti korespondující s navrženou koncepcí školy (= KONCEPCE, CÍLE):

- maximální pozornost věnovat funkčnosti a dodržování školního vzdělávacího programu;

- pokud možno dokonale poznat rodinné prostředí žáků a důsledně dodržovat všechny zásady klasifikace s ohledem na Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků;

- pozornost věnovat žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními a žákům nadaným a mimořádně nadaným, pro které se bude zpracovávat buď plán pedagogické podpory, či na základě doporučení školního poradenského zařízení (ŠPZ = SPC, PPP) individuální vzdělávací plán;

- upevňovat postavení a práci Školního poradenského pracoviště, tj. školního metodika prevence a výchovného poradce. Profesionalizovat jejich činnost tak, aby svými aktivitami a činnostmi byli nápomocni celému pedagogickému sboru, efektivně a zodpovědně spolupracovali se ŠPZ,
s vedením školy, koordinátorkami ŠVP, ale rovněž s rodiči našich žáků;

- každoročně aktualizovat seznam žáků školy se všemi postiženími, vadami či problémy  ovlivňujícími jejich vzdělávání – vyučující přizpůsobí výuku a klasifikaci potížím těchto žáků;

- dodržovat povinnost pravidelně informovat rodiče (úspěchy i neúspěchy);

- každoroční vypracování ročních tematických plánů, od garantů vyžadovat projednání návaznosti učiva v jednotlivých ročnících a předmětech (písemnou formou, přikládat k plánům);

- zvyšovat vzájemnou spolupráci učitelů (více provázat práci třídního učitele s ŠMP, VP);

- motivovat pedagogický sbor v oblasti přístupu k žákům (zvláště slabším, nebo problémovým);

- dbát na pestrost výuky - práci frontální, skupinovou, soutěže, kvízy, poslech, filmy, využití kulturních pořadů, exkurzí, využití pomůcek, modelů, další didaktické techniky. Pomocí variability různých vyučovacích metod motivovat k dosažení maxima klíčových kompetencí u všech žáků, využít operačních programů podporující vzdělávání cizinců, ale také plavání, bruslení aj. (dle vyhlašovaných výzev, včetně projektů z MAP);

- vhodně a v maximální míře využívat ve vyučování projektů, naučit žáky samostatně sbírat a třídit poznatky a s výsledky svého zkoumání seznámit ostatní spolužáky;

- dbát na maximální využití odborných učeben;

- dbát na důsledné dodržování školního řádu, zejména v oblasti kázně, povinností a práv žáků, vést k odpovědnosti za své jednání;

- využívat všech možností k rozvoji charakterových vlastností žáků – ocenit úspěchy, rozebrat neúspěchy, důsledně sledovat a potírat všechny formy násilí a šikanování (zde přísně uplatňovat odpovědnost třídního učitele za svou třídu), předcházet záškoláctví včasným jednáním s rodiči, podporovat aktivity Školního poradenského pracoviště;

- maximálně podporovat všechny formy vzdělávání pedagogických pracovníků, DVPP, ale také činnosti vedoucí k pozitivní pracovní motivaci a osobnostnímu růstu.

Kontrolní činnost

 • Kontrolní činnost provádí ředitelka školy a zástupkyně ředitelky školy.
 • Snaha zavést vzájemné hospitace učitelů, sdílení, supervize.
 • Podpora DVPP.
 • Potřeba kontrolní činnosti v souvisejících činnostech školy – hlavní a doplňková činnost.
 • Spolupráce se Školskou radou.
 • Součinnost se zřizovatelem školy a dalšími nejen školskými institucemi.

Možnosti rozvoje – KONCEPCE, CÍLE:

- každoročně vypracovat plán kontrolní činnosti;

- vytvořit interní dokument (např. dotazník, anketa), který bude odrazovým můstkem k tvorbě ročního plánu školy tak, aby se škola v této oblasti pozitivně rozvíjela;

- využívat pohospitační pohovory k rozboru kontrolní činnosti, podporovat vzájemné hospitace učitelů a jejich vzájemné sdílení při zavádění inovativních vyučovacích metod a forem práce s žáky;

- pokusit se o pilotní setkávání vedení školy s učiteli a ostatními zaměstnanci školy v oblasti budování vize a koncepce školy, ale také v oblasti aktivní pracovní sebereflexe;

- snažit se vytvářet taková kritéria kontrolní činnosti a hodnocení práce všech zaměstnanců školy, která by podporovala vysoký stupeň pracovního partnerství, důvěry, zodpovědnosti
 a loajality.

Výchovná oblast

 • Na škole působí kvalifikovaný výchovný poradce, nezastupitelnou roli sehrává práce školního metodika prevence, i všech pracovníků školy, kteří odkrývají daný vzniklý problém nebo hledají jeho možnosti řešení.
 • Přestupky jsou řešeny v souladu s Pravidly hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Školním řádem.
 • Organizace zájmové činnosti působí rovněž jako preventivní prvek podporující smysluplné využití volného času a další kompetence žáků.
 • Škola je zapojena do odběru Školního mléka i do akce Ovoce do škol.
 • Účast na dobrovolných akcích s charitativním cílem – projekt Vánoce, Tříkrálová sbírka.
 • Akce a projekty podporující mezigenerační spolupráci všech obyvatel – návštěvy MŠ a ZŠ, besídky ZŠ a Dům s pečovatelskou službou, organizace akcí pro děti a jejich rodiče.
 • Motto: „Ne pro školu, ale pro život se učíme.“

Možnosti rozvoje – KONCEPCE, CÍLE:

 • budovat pozitivní sociální klima školy, posilovat bezpečnost všech a dbát na dodržování pravidel slušného chování a vystupování, při jednání upřednostňovat vstřícný a empatický přístup;
 • znalost rodinného prostředí žáků, nutno zachovávat mlčenlivost u zjištěných dat, od podmínek GDPR po běžné zásady morálního a etického vystupování;
 • dodržovat školní řád a další přijatá opatření (směrnice školy aj.);
 • všechny výchovné problémy, jednání s rodiči atd. zaznamenávat v žákovské dokumentaci, postupovat dle platných usnesení, spolupracovat se Školním poradenským pracovištěm, vést zápisy z jednání rizikového chování;
 • aktivně novelizovat Minimální preventivní program, naplňovat pracovní aktivity výchovného poradce a školního metodika prevence. Sledovat otázky specifické prevence, reagovat i na další jevy (vandalismus, šikanování atd.), informovat rodiče. Dodržovat nastavená třídní pravidla, kritéria pro skupinovou práci, včetně jejího hodnocení;
 • zajistit žákům dostatek příležitostí k možnosti orientace ve výchovné oblasti - kulturní pořady, besedy, diskusní pořady - exkurze (Temelín, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha aj.);
 • nabídnout  mimoškolní aktivity.

 Soutěže, olympiády, akce školy

 • Atletická olympiáda.
 • Předmětové olympiády.
 • Účast školy na sportovních (AŠSK a DDM) i nesportovních soutěžích a olympiádách okresu.
 • Aktivní účast v dalších oblastech (zdravověda, zpěv, recitace, návštěvy knihovny, pořádání besed apod.) a to nejen na půdě školy, ale také ve veřejném sektoru.
 • Účast na školních turnajích. Různé formy soutěží.

Možnosti rozvoje, KONCEPCE – CÍLE:

- vytvářet podmínky pro organizaci soutěží a olympiád, pro organizaci různých forem pořadů a vystoupení;

- každoročně připravovat školní kola olympiád;

- za jednu z hlavních sportovních akcí považovat atletickou olympiádu;

- k porovnání schopností a znalostí žáků využít i další projekty např. absolventské práce;

- využívat kontakty s rakouskými školami, využít je k rozšíření jazykových znalostí žáků školy;

- při všech soutěžích a olympiádách nepovažovat za hlavní cíl vítězství, ale čestnost účastníků,    kvalitní přípravu soutěže a schopnost uznat kvality ostatních;

- podporovat organizaci soutěží, besídek, třídních projektů.

Pedagogičtí pracovníci:

 • Tvoří sbor plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, vychovatelky školní družiny a pedagogické asistentky.
 • Škola se stále neobejde bez dojíždějících učitelů.
  Ve školní družině je situace stabilní, všechny vychovatelky jsou místní.

Možnosti rozvoje, KONCEPCE - CÍLE:

 • nadále pokračovat ve stabilizaci učitelského sboru, odcházející kolegy nahradit kvalifikovanými učiteli;
 • zajistit co nejkvalitnější vybavení pro výuku (didaktická technika, pomůcky) a sboroven;
 • motivovat vzdělávací proces směrem k učitelům, zajistit bezpečné prostředí pro jejich práci;
 • rovný, přímý a spravedlivý přístup ke všem zaměstnancům;
   
 • dodržovat zásady GDPR;
 • podporovat osobnostní růst, ale také DVPP;
 • sledovat nadále pracovní výročí a životní jubilea a poskytovat dary při těchto výročích, přispívat dle schválených zásad z FKSP.

Provozní zaměstnanci

 • Ve škole pracuje 6 provozních zaměstnanců (školník + 3 uklízečky + účetní + mzdová účetní).
 • Ve školní jídelně pracuje po sloučení obou jídelen 9 zaměstnankyň, vedením je pověřena vedoucí ŠJ. Řízením provozních zaměstnanců jsou nadále pověřeni v ZŠ školník, ve ŠJ vedoucí ŠJ a v MŠ zástupkyně ředitele pro MŠ.

Normy, předpisy

 • Řádný chod školy jako právního subjektu musí být v součinnosti s platnými zákony, vyhláškami
  a nařízeními.
 • Školní předpisy - Organizační řád školy + Školní řád, Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků, další vnitřní předpisy (platový, evidence majetku, účetnictví, GDPR, provozní řád atd.) 

 Stav budovy, školní jídelny, bezpečnost, hygiena

 • Škola nemá z hlediska bezpečnosti a hygieny žádný závažnější problém. Všechny třídy mají výškově stavitelné lavice a židle pro žáky, 20 tříd je vybaveno interaktivními tabulemi.
  Vybavila se druhá počítačová učebna sloužící i pro výuku cizích jazyků.
  Ostatní materiálové vybavení na škole je na dobré úrovni a ve spolupráci s Městem Nová Bystřice je podporována snaha o jeho modernizaci.
  Provádí se pravidelné revize, školení pracovníků (PO, BOZP, práce s dětmi, atd.), dohlíží se nad plněním hygienických předpisů. Drobnější údržba se provádí průběžně, větší a plánované změny a úpravy se souhlasem zřizovatele a v souvislosti se schváleným rozpočtem.

Možnosti rozvoje, KONCEPCE - CÍLE:

 • navázat v dlouhodobých záměrech modernizace budovy i vybavení školy, udržování životnosti pořízeného materiálu, zajištění bezpečnosti objektu, snižování úrazovosti;
 • aktivně prezentovat činnost školy na veřejnosti, zvláště v součinnosti se zřizovatelem Městem Nová Bystřice, pokračovat ve vzájemném sdílení v oblasti vyhlašovaných projektů.

 Informování veřejnosti

 • Škola nabízí rodičům i veřejnosti široký informační servis služeb: třídní schůzky, zavedené telefonní linky přímo do sboroven, Spolek sdružení rodičů, pozvání k osobnímu jednání s rodiči, informační sdělení i letáky, využívá hlášení městského rozhlasu, Zpravodaje novobystřických občanů, okresní tisk, vývěsní skříňky na budově školy. Žáci mají možnost vydávat školní časopis Poškoláček. Zákonní zástupci mají možnost telefonické i e-mailové korespondence, ale také aktivního využívání konzultačních hodin.
 • Školní akce a projekty prezentují a podporují dobré vztahy mezi žáky, učiteli a veřejností (např. vánoční dílny, Malování na asfalt s vystoupením zájmových kroužků školy, slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky, slavnostní přivítání žáků 1. tříd, atd.).

Možnosti rozvoje, KONCEPCE - CÍLE:

 • pokračovat v možnostech aktivní komunikace mezi všemi stranami;
 • nabízet konzultační hodiny pedagogů a vedení školy;
 • podporovat koncepci bezpečné školy (zajištění školy před cizími osobami);
 • aktualizace webových stránek školy;
 • informovat o činnostech školy;
 • ctít zásady GDPR;
 • rodičovské schůzky v lednu a v červnu jsou časově prodlouženy (do 16.30 hodin).

Další součásti subjektu

Mateřská škola: dříve byla zvýšená na 133 dětí kapacita, dnes zapsáno zhruba kolem sta dětí ve čtyřech heterogenních třídách vedených kvalifikovanými učitelkami  a ve dvou předškolních třídách (jedna chůva z projektu OP VVV – do června 2019, jedna pedagogická asistentka – dítě s PO), tři provozní zaměstnanci.

MŠ se řídí svým ŠVP pro předškolní vzdělávání. MŠ splňuje materiální, bezpečnostní, hygienické podmínky pro předškolní vzdělávání (nové úpravy zahrady, doplnění herních prvků, aj.). Byla prodloužena  provozní doba: 5.45/16.00 hodin.

Možnosti rozvoje, KONCEPCE - CÍLE:

 • zajištění materiálních a hygienických podmínek, zvyšující se trend zápisu dvouletých dětí do MŠ;
 • podpora v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (pokračování OP VVV);
 • nová koncepce zápisů a přijímání dětí k předškolnímu a školnímu vzdělávání;
 • v dlouhodobém záměru organizace MŠ zvážit blížící se možný odchod některých učitelek MŠ do důchodu a sledovat na to navazující demografický ukazatel v regionu;
 • podporovat provázanost MŠ a ZŠ, více spolupracovat v oblasti kompetencí předškolních dětí (např. besídky, besedy rodičů s učitelkami budoucích 1. tříd, výuka německého jazyka
   a využití rozvojového programu – Podpora vzdělávání cizinců (od září 2019 – předškolní třída).

Školní družina: tři oddělení, tři samostatné třídy – kapacita ŠD je 88/90 žáků, dnes dochází kolem 80 dětí, tři vychovatelky, provozní doba prodloužena do 16.00 hodin (pozitivní ohlas), měsíční poplatek 100 Kč, dobré materiální vybavení.

Možnosti rozvoje, KONCEPCE - CÍLE:

 • přemístění prostoru školní družiny do prostoru přístavby – současných dílen (projekt Města Nová Bystřice);
 • obnova nábytku;
 • modernizace šaten – možnost využít blízké volné třídy (v případě posunu termínu rekonstrukce ŠD – 2019/2020).

školní jídelna: moderní, vybavená školní kuchyně a jídelna po rekonstrukci, vaří i pro MŠ a další cizí strávníky.

Možnosti rozvoje, KONCEPCE - CÍLE:

 • zvýšit počet cizích strávníků, pestrost jídelníčku, mimoškolní využití ŠJ;
 • úprava prostoru šatny;
 • modernizace vybavení školní jídelny;
 • udržení finanční dostupnosti co největšímu počtu dětských strávníků (kritéria pro financování stravného pro ohrožené děti – Nadační fond Women and Women).

 

V Nové Bystřici 1. 9. 2018                                                                             Mgr. Marika Hauserová