Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Seznam přijatých dětí…

 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice, Hradecká 390,  378 33 Nová Bystřice
tel. – ŘŠ : 384 386 433, - ZŘŠ : 388 288 131,  e-mail : zakladni.skola@novabystrice.cz
                                                                                                 www.zs.novabystrice.cz

Věc: : Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání

 PŘEHLED - PŘIJATÍ ŽÁCI DO BUDOUCÍCH 1. TŘÍD
 PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.

    Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice jako příslušný správní orgán podle § 165

odst. 2 pís.e) a § 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. správní řád, rozhodla podle § 46 odst. 1 školského zákona na základě přihlášení dítěte zákonným zástupcem k zápisu k povinné školní docházce takto:

NA ZÁKLADĚ ŘÁDNÉHO (i mimořádného) ZÁPISU ZE DNE 7. - 8. – 9. DUBNA 2020
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ BYSTŘICE
OD 1. ZÁŘÍ 2020 PŘIJATI K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTI:

Č.j.:

28/2020      29/2020        30/2020       31/2020       32/2020       33/2020

34/2020      35/2020        36/2020       38/2020       39/2020       40/2020

41/2020      42/2020        43/2020       44/2020       45/2020        46/2020

47/2020      49/2020        50/2020       51/2020       52/2020        54/2020

55/2020      57/2020        58/2020       60/2020       62/2020        63/2020

64/2020      65/2020        68/2020       69/2020       71/2020        74/2020

75/2020

Právo účastníka řízení podle § 67 a násl. správního řádu (seznámení s podklady rozhodnutí) bylo realizováno a potvrzeno podpisem zákonného zástupce při zápisu k povinné školní docházce dne 7. a 8. dubna 2020. Odůvodnění s v souladu s § 68 odst. 4 správního řádu neuvádí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15.- dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitele Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice.

Právní účinnost :

Zákonný zástupce se vzdává práva na odvolání. Toto rozhodnutí nabývá právní účinnosti
 8. a 9. a 10. 4. 2020.

Dne 16. 4. 2020                                         ředitelka školy: Mgr. Marika Hauserová