Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceSeznam přijatých dětí

 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice, Hradecká 390,  378 33 Nová Bystřice
tel. – ŘŠ : 388 288 131, - ZŘŠ : 388 288 132,  e-mail : zakladni.skola@novabystrice.cz
                                                                                                 www.zsnovabystrice.cz

Věc: : Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání

 PŘEHLED - PŘIJATÍ ŽÁCI DO BUDOUCÍCH 1. TŘÍD
 PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023.

Č.j.:

26/2022    27/2022    28/2022    29/2022    30/2022    31/2022        32/2022

33/2022    34/2022    35/2022    36/2022    37/2022    38/2022        39/2022

40/2022    41/2022    42/2022    43/2022    44/2022    45/2022        46/2022

47/2022    48/2022    49/2022    50/2022    51/2022    52/2022        53/2022

54/2022    55/2022    56/2022    57/2022    58/2022    59/2022        60/2022

61/2022

Právo účastníka řízení podle § 67 a násl. správního řádu (seznámení s podklady rozhodnutí) bylo realizováno a potvrzeno podpisem zákonného zástupce při zápisu k povinné školní docházce
dne 6. dubna 2022. Odůvodnění se v souladu s § 68 odst. 4 správního řádu neuvádí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitelky Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice.

Právní účinnost :

Zákonný zástupce se vzdává práva na odvolání. Toto rozhodnutí nabývá právní účinnosti
6. 4. 2022.

  

Dne 19. 4. 2022                                                  ředitel školy, Mgr. Václav Zajíc