Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceCo tento projekt přináší OP VVV I

Co nového přináší projekt Zvyšování úrovně vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice?

Ještě před zahájením školního roku 2017/2018 začala základní škola s realizací
projektu Zvyšování úrovně vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004877, podpořeného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Tento program je podporován z fondu Evropských strukturálních a investičních fondů.

Celý pedagogický sbor se ve dnech 25. – 26. 9. 2017 zúčastnil dvoudenního akreditovaného semináře, který proběhl přímo na naší základní škole. Jeho cílem bylo podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, čímž došlo ke splnění vybrané šablony II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 hodin v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.
Semináře zajišťovala společnost Infra s. r. o., Tyršova 241, 675 22 Stařeč, jež působí po celé České republice především ve dvou oblastech – vzdělávací agentura a vydavatelství
a nakladatelství.
Semináře vedli zkušení lektoři, Mgr. Dana Svobodová a Mgr. Zdeněk Brom.
Učitelé se rozdělili do dvou skupin tak, aby získané vědomosti a dovednosti mohli co nejefektivněji zavádět do svých vyučovacích předmětů. Nebyli jen pasivními posluchači, ale pracovali ve skupinách, sdíleli své názory, poznávali metody a formy práce v roli žáků na vlastní kůži. Seznámili se s různými přístupy hodnocení práce dětí, společně si vyzkoušeli některé aktivizující činnosti, ať už s důrazem na rozvoj čtenářské nebo matematické gramotnosti.
Ze zpětné vazby jasně vyplynulo, že tyto semináře byly pro všechny učitele
 i vychovatelky školní družiny přínosné a smyslupné. Velký význam měla též diskuse s odborníky, kteří k nám zavítali a ochotně odpovídali na dotazy pedagogů. 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků novobystřické základní školy pokračuje v říjnu 2018, kdy na celý učitelský sbor čeká seminář zaměřený na inkluzi, práci s žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními a další novinky z oblasti školství.

Realizace tohoto dvouletého projektu  s sebou do Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice přináší i další nové činnosti.

Šablona II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem oslovila hned několik učitelů základní školy, kteří se do projektu zapojili. Cílem aktivity je usnadnit přechod žáků na vyšší stupeň vzdělání, podpořit  žáky v získávání lepších vědomostí a dovedností, pomáhat jim ve zvládání učiva a spolupracovat na individuálních vzdělávacích potřebách nejen dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními.
K inovativním formám práce s žáky se řadí i nabídka extrakurikulárních rozvojových aktivit, ke kterým patří činnost čtenářského klubu pro žáky ZŠ (šablona II/3.1). Na přihlášené žáky z 5. ročníku  čeká v klubu návštěva osobnosti, den otevřených dveří aneb akce „Čteme doma rádi“, aktivity rozvíjející čtenářské dovednosti, např. čtenářské dílny, scénické čtení, čtenář na jevišti, podvojné deníky a jiné.
Vedení základní školy, paní ředitelka Marika Hauserová a paní zástupkyně ředitelky Josefa Rykrová, absolvují vzdělávací program akreditovaný MŠMT v délce 32 hodin s názvem Mentoring. Jeho cílem je získávání základních mentorských dovedností.

Do mateřské školy k dvouletým dětem přichází personální podpora - chůva. Vytvoření této pracovní pozice souvisí se současným trendem, kdy mateřské školy zaznamenávají při zápisu nárůst počtu dvouletých dětí. Chůvu můžete vidět v oddělení paní učitelky Věry Vreckové. Pracuje v dopoledních hodinách (na půl úvazku) a má za úkol především pomáhat těmto dětem v běžných činnostech a podporovat je v oblasti hygieny, sebeobsluhy, doprovodu při vycházkách atd.
Mateřská škola tohoto projektu využila také k naplnění šablony I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvímm vzájemných návštěv. Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností. V praxi to znamená spolupráci mezi novobystřickou mateřskou školou
a Mateřskou školou Horní Pěna. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe.
Také učitelský sbor naší mateřské školy využije tohoto projektu k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a absolvuje několik seminářů, které budou financovány z obdržené dotace.
Informace o realizaci tohoto projektu lze nalézt také na webových stránkách školy: zs.novabystrice.cz.